Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28628,egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-2020-co-musi-wiedziec-przyszly-aplikant 
 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2020: Co musi wiedzieć przyszły aplikant?

Ten rok jest szczególny, a wiele zamieszania wprowadziła trwająca od kilku miesięcy pandemia. Boleśnie przekonali się o tym tegoroczni zdający zawodowe egzaminy prawnicze. Wszystko wskazuje jednak na to, że egzaminy wstępne odbędą się bez przeszkód i większego zamieszania.

Termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2020 roku

 

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 •  wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 •  kwestionariusz osobowy,
 •  życiorys,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 •   3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


 

 

 

Zasady egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych

 

Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

 

Do wniosku załącza się:

 •  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 •  zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
 •  odczytywanie tekstu,
 •  udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację adwokacką.

 

Opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką

 

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 12 sierpnia 2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2020 r.".

 Źródło:
Oficjalna strona MS. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28628,egzamin-wstepny-na-aplikacje-adwokacka-2020-co-musi-wiedziec-przyszly-aplikant