Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28410,nowelizacja-kpc-co-zmieni-sie-w-procedurze-cywilnej-po-1-marca-2020-roku 
 

Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?

W dzisiejszym opracowaniu pokrótce przedstawiamy zmiany wynikające z kolejnej już nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Tym razem na warsztat wzięliśmy ustawę z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Zajęcie udziału w spółce handlowej

 

Ustawa nowelizująca zmienia przepis art. 911(3) KPC. Zgodnie z jego dotychczasowym  brzmieniem, zajmując udział wspólnika w spółce handlowej albo prawa wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać, jak również prawa majątkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajęciu spółkę oraz zgłosi ten fakt sądowi rejestrowemu.

 

Na skutek nowelizacji dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
 

„§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych wynikających z akcji rejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, komornik występuje także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o:
 

1) dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej albo przeszkodzie do jego dokonania;
 

2) liczbie, serii, numerze i rodzaju zajętych praw majątkowych, jeżeli rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej zawiera takie dane.".
 

 

 

 

 

Nowelizacja KPC skutkiem uregulowania prostej spółki akcyjnej

 

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego  są konsekwencją uregulowania nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 911(3) w razie zajęcia praw majątkowych wynikających z akcji rejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, komornik wystąpi z żądaniem ujawnienia zajęcia tych praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia o dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze albo przeszkodzie do jego dokonania oraz o liczbie, serii, numerze i rodzaju zajętych praw majątkowych. Informację pochodzącą od komornika o zajęciu praw z akacji, podmiot prowadzący rejestr ujawni z urzędu i bezpłatnie.

 

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż rejestr będzie pełnił istotną dla funkcjonowania PSA funkcję, jako że wobec spółki uważana będzie za akcjonariusza wyłącznie osoba wpisana do rejestru jako uprawniona z akcji. Stąd wpisy w rejestrze, dokonane niezwłocznie od otrzymania żądania o wpisie, będą musiały być aktualne i w przypadku zajęcia praw z akacji - szczegółowe.

 

Podstawa prawna:
Art. 911(3) ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 ze zm.).
Art. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655).
 



 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28410,nowelizacja-kpc-co-zmieni-sie-w-procedurze-cywilnej-po-1-marca-2020-roku