Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28259,bezterminowe-prawo-jazdy-jednak-ograniczone 
 

Bezterminowe prawo jazdy jednak ograniczone?

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nakazują każdej osobie posiadającej prawo jazdy nakazują zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych. Wówczas organ administracji wydaje odpowiednio wtórnik albo nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Problem polega jednak na tym, że wydając dokument organy administracji ograniczają przy okazji bezterminowe prawo do kierowania pojazdem.

Ograniczenie bezterminowego uprawnienia do kierowania pojazdem

 

Sprawa ograniczenia bezterminowego prawa jazdy trafiła na wokandę sądu administracyjnego. Skarżący kierowca złożył wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy w związku z uzyskaniem dodatkowych uprawnień do kierowania motocyklem. 12 lat wcześniej uzyskał bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B, jednak organ administracji dokonując w nowym dokumencie prawa jazdy wpisu daty ważności uprawnienia do kierowania pojazdami wskazanej wyżej kategorii, zamiast dotychczasowej kreski oznaczającej bezterminową ważność tego uprawnienia umieścił datę 1 luty 2034 r.

 

Wniosek o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z uwagi na zmianę danych

 

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji podkreślić należy, że postępowanie organu było błędne. Należy zwrócić uwagę, że starosta nie dokonuje w przypadku uprawnień kat. B weryfikacji już nadanych uprawnień. Co więcej, nawet w sytuacji gdy istnienia zaświadczenia lekarskiego dotyczącego badań lekarskich w zakresie nabycia nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu, organ nie może zmieniać wcześniejszych decyzji w tym zakresie. Zdaniem Sądu Administracyjnego tylko w przypadku nowo nabytych uprawnień w zakresie kat. A1 i A2, data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ważności uprawnień.

 

 

 

 

Powtórna weryfikacja posiadanych przez osobę uprawnień do kierowania pojazdem

 

Organ wymieniając blankiet  prawa jazdy nie może powtórnie weryfikować posiadanych przez osobę uprawnień do kierowania pojazdem, w tym uprawnień nabytych bezterminowo. Tym samym nowo wydany dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, udostępniany osobie wnioskującej o jego wydanie z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, powinien poza uzasadnioną zmianą jedynie powtarzać zapisy zawarte w dokumencie poprzednim. Dokonane zmiany nie mogą dotyczyć w żadnym wypadku posiadanych już uprawnień do kierowania pojazdami (Wyrok WSA w Krakowie z 13 września 2019 r. III SA/Kr 572/19).  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28259,bezterminowe-prawo-jazdy-jednak-ograniczone