Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28216,powstanie-odrebny-sad-dla-spraw-z-zakresu-prawa-autorskiego-ochrony-dobr-osobistych-oraz-prawa-ucz 
 

Powstanie odrębny sąd dla spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa uczciwej konkurencji

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zakłada wprowadzenie odrębnego typu sądu – sądu właściwego jedynie dla spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także spraw związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnych kategorii spraw o ochronę dóbr osobistych.

Kategorie spraw rozpoznawane przez odrębne sądy

 

Nowelizacja KPC zakłada stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które będą zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochroną innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej). Chodzi także o sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystaniem dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. W sądach tych rozpoznawane będą sprawy o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, a także o przypadki związane z wykorzystaniem dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszeniem dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

 

Tylko wybrane sady zajmą się orzekaniem w sprawach praw autorskich

 

Sprawy tego typu, rozpoznawać będą tylko wyznaczone do tego sądy - dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe - a nie jak dziś wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju. W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych.

 

 

 

 

Przymus adwokacki

 

Autorzy projektu tłumaczą, że w wyznaczonych sądach orzekać będą sędziowie wyspecjalizowani w problematyce własności intelektualnej. Do szybkości i sprawności postępowań przyczyni się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników - adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych.

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
 

Podstawa prawna:
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28216,powstanie-odrebny-sad-dla-spraw-z-zakresu-prawa-autorskiego-ochrony-dobr-osobistych-oraz-prawa-ucz