Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28119,glowne-zalozenia-najnowszej-nowelizacji-kodeksu-spolek-handlowych 
 

Główne założenia najnowszej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych obejmie przede wszystkim spółki akcyjne i spółki komandytowo – akcyjne. Jakie zmiany szykuje prawodawca?

Zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych 

 

Projekt zakłada zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji).

 

Obowiązkowa dematerializacja akcji na okaziciela

 

W projekcie przewidziano obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy projektu wskazują, że dematerializacja akcji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami oraz uproszczenia konstrukcji prawnych związanych z tym obrotem przez umożliwienie łatwej identyfikacji osoby uprawnionej z akcji na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu, jak i samą spółkę. Ponadto, dzięki dematerializacji wprowadzony zostanie jednolity reżim przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela.

 

 

 

Szczegóły zmian

 

Proponowane rozwiązania przewidują w szczególności:

  • wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji (zmiany formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,
  • wprowadzenie obowiązku rejestracji akcji zdematerializowanych w tzw. rejestrze akcjonariuszy, którego prowadzenie powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wprowadzenie pojęcia świadectwa rejestrowego oraz rozszerzenie katalogu środków komunikacji spółki niepublicznej z jej akcjonariuszami wobec wprowadzenia obowiązku prowadzenia strony internetowej, także przez spółki akcyjne niepubliczne.

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.
 

Podstawa prawna:
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28119,glowne-zalozenia-najnowszej-nowelizacji-kodeksu-spolek-handlowych