Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28065,egzamin-adwokacki-2019-zadanie-z-zakresu-zasad-wykonywania-zawodu-lub-zasad-etyki 
 

Egzamin adwokacki 2019. Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki

29 marca 2019 roku adepci zawodu adwokata zmagali się z zadaniem z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Ich rolą było sporządzenie opinii prawnej, w której dokonali oceny naruszenia odpowiednich zasad.

Stan faktyczny zadania na egzaminie adwokackim 2019

 

 Adwokat Jan Nowak od dnia 2 stycznia 2016 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Lublinie. Adam Kowalski zwrócił się do adwokata Jana Nowaka o reprezentowanie go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Dłużnik Antoni Sobala zamieszkiwał w bliskim sąsiedztwie adwokata Jana Nowaka i, jak się okazało, obydwaj panowie pozostawali w poważnym konflikcie osobistym. Mimo,że Adam Kowalski korzystał już z pomocy prawnej innego adwokata, adwokat Jan Nowak postanowił włączyć się do udziału w sprawie jako jego pełnomocnik, pod warunkiem, że ten wypowie pełnomocnictwo dotychczas występującemu w sprawie adwokatowi. Adam Kowalski na to przystał i udzielił adwokatowi Janowi Nowakowi pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Korzystając z podpowiedzi adwokata Jana Nowaka i przy jego pomocy, sporządził oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa poprzedniemu adwokatowi, które jeszcze tego samego dnia wysłał do niego listem poleconym. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, jego zapłata miała nastąpić w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania przed sądem I instancji. Mimo staranności adwokata Jana Nowaka w zakresie wypełniania obowiązków zawodowych, roszczenie Adama Kowalskiego przeciwko Antoniemu Sobali zostało oddalone w całości. W ustnych motywach wyroku, przedstawionych w obecności stron oraz ich pełnomocników, przewodniczący składu orzekającego omówił szczegółowo ustalenia stanu faktycznego i wykazał, że roszczenie powoda jest przedawnione. Adam Kowalski nie zważając na argumenty sądu oraz wyrażoną przez adwokata Jana Nowaka opinię co do bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego, nie zgadzał się z tym stanowiskiem i mimo przedstawionych argumentów nadal domagał się od swojego pełnomocnika zaskarżenia przedmiotowego wyroku. Adwokat Jan Nowak, realizując żądanie swojego mocodawcy, w terminie ustawowym złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z argumentacją sądu, a także kierując się wcześniej zakomunikowanym klientowi stanowiskiem o braku zasadności wnoszenia środka zaskarżenia, odstąpił od sporządzenia apelacji. O swojej decyzji nie poinformował jednak klienta. Po upływie terminu do wniesienia apelacji, wobec jej braku, wyrok uprawomocnił się. Adam Kowalski o prawomocności wyroku dowiedział się z pisma jego przeciwnika Antoniego Sobali, w którym ten domagał się zwrotu zasądzonych na jego rzecz przedmiotowym wyrokiem kosztów procesu. Do wezwania o zapłatę Antoni Sobala dołączył odpis tytułu wykonawczego w zakresie zasądzonych kosztów procesu. Adwokat Jan Nowak, po zakończeniu sprawy cywilnej prowadzonej na zlecenie Adama Kowalskiego, został poproszony przez swojego mocodawcę o zwrot otrzymanych dokumentów oraz pism, które jako pełnomocnik otrzymał od Sądu, przed którym występował w prowadzonej przez siebie sprawie. W odpowiedzi na to żądanie adwokat stwierdził, że uczyni to dopiero, gdy Adam Kowalski ureguluje zaległe wynagrodzenie za prowadzenie jego sprawy oraz poniesione przez niego opłaty sądowe. Adam Kowalski mimo to nalegał na wydanie mu żądanych dokumentów oraz oświadczył, że nie ureguluje wynagrodzenia na rzecz adwokata oraz nie dokona zwrotu poniesionych przez niego opłat sądowych. Zarzucił adwokatowi Janowi Nowakowi, że sprawę prowadził nieprawidłowo i wbrew jego woli nie zaskarżył niekorzystnego wyroku. Ponadto obarczył pełnomocnika winą za przegranie procesu. Wychodząc z kancelarii oświadczył, że rozważy wystąpienie przeciwko adwokatowi z roszczeniami odszkodowawczymi. Adwokat pomimo takiej postawy klienta stanowczo odmówił wydania dokumentów do czasu wywiązania się przez klienta z jego zobowiązań finansowych wobec niego. Nadto oświadczył, że stawiany mu zarzut jest nieuprawniony, a wynik postępowania jest rezultatem odmiennej oceny prawnej dokonanej przez sąd na podstawie stanu faktycznego ujawnionego na rozprawie, a nie wynikiem jakichkolwiek zaniedbań z jego strony. Apelacji nie złożył, aby uchronić klienta przed ponoszeniem dalszych kosztów. Adwokat Jan Nowak, po upływie roku od wykonania zlecenia, w sytuacji gdy klient w tym czasie ponownie nie zgłosił się po odbiór dokumentów ani też nie uregulował swoich zobowiązań wobec adwokata, oddał teczkę, w której były przechowywane pisma związane z prowadzoną przez niego sprawą Adama Kowalskiego do zniszczenia przez firmę „Destrukt”, zajmującą się profesjonalnym niszczeniem dokumentów. Na tę okoliczność otrzymał stosowne potwierdzenie. Kilka miesięcy później do Kancelarii adwokata Jana Nowaka ponownie zgłosił się Adam Kowalski, który stanowczo zażądał wydania dokumentów i pism sądowych związanych z jego sprawą. Adwokat Jan Nowak poinformował swojego byłego klienta, że upłynął już okres czasu, przez który powinien przechowywać dokumenty i pisma w prowadzonej przez niego sprawie, wobec czego przekazał je do zniszczenia. Na dowód tej czynności okazał pokwitowanie z firmy „Destrukt”. Adam Kowalski, niezadowolony ze sposobu potraktowania przez adwokata, złożył skargę na jego zachowanie do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. W związku ze złożoną przez Adama Kowalskiego skargą, adwokat Jan Nowak został zobowiązany do złożenia na piśmie, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnień władzom Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie na okoliczności podniesione w skardze. Mimo upływu zakreślonego terminu, adwokat nie odpowiedział na pismo zobowiązujące go do złożenia wyjaśnień, jak również nie usprawiedliwił niemożności ich złożenia. Wobec braku reakcji na wezwanie do złożenia wyjaśnień na piśmie, Okręgowa Rada Adwokacka wezwała adwokata Jana Nowaka na posiedzenie Rady, celem odebrania od niego wyjaśnień przed podjęciem decyzji o ewentualnym skierowaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego. W wyznaczonym terminie adwokat Jan Nowak nie stawił się na posiedzenie Rady, jak również swojego niestawiennictwa nie usprawiedliwił.

 

 

Rozwiązanie zadania z egzaminu adwokackiego 2019

 

W sporządzonej opinii prawnej zdający, mając na względzie interes publiczny, powinien wskazać, że adwokat Jan Nowak dopuścił się naruszenia następujących zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

 

Naruszenie zasad lojalności i koleżeństwa w stosunku do kolegów adwokatów

 

Przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli ma to miejsce, powinien uzyskać jego zgodę. Za naganne uznać należy uzależnienie przejęcia sprawy do prowadzenia od wypowiedzenia pełnomocnictwa dotychczas występującemu w sprawie adwokatowi (§ 31 i 34 KEA).

 

„Przejęcie sprawy przez adwokata bez należytego wyjaśnienia i zgody dotychczas prowadzącego sprawę adwokata stanowi jedno z podstawowych naruszeń norm koleżeńskich, jak i korporacyjnych” (orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 17 czerwca 1989 r., WSD 5/89). „W stosunkach koleżeńskich między adwokatami obowiązuje zasada pełnej lojalności (...),to wynika nie tylko z § 31 KEA, ale z idei korporacji adwokackiej”(orzeczenie WSD z 22 kwietnia 2016 r., WSD 95/05).

 

Naruszenie obowiązków zawodowych oraz zasad z zakresu stosunku do klienta

 

W sytuacji, jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie jest prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo (§ 57 KEA).

 

Na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzyskać zgodę klienta, w miarę możności pisemną. Brak zgody lub odmowę klienta jej udzielenia, adwokat powinien niezwłocznie udokumentować pisemnie w aktach sprawy (§ 56 KEA).

 

„Obowiązkiem adwokata w każdym postępowaniu jest uzyskanie zgody reprezentowanej strony na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego, zaś biorąc pod uwagę krótkie terminy związane z wniesieniem środków, obowiązek ten oznacza konieczność niezwłocznego skontaktowania się z klientem po doręczeniu orzeczenia, które może być zaskarżone” (orzeczenie WSD z 15 lutego 2014 r., WSD 89/13).
Adwokat ma obowiązek czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku (§ 49 KEA).

 

Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi –na zgłoszone przez niego żądanie –wszystkie otrzymane dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od sądu lub od organów, przed którymi występował w prowadzonej przez siebie sprawie (§ 53 KEA).
Adwokata obowiązuje zakaz uzależnienia wydania pism i dokumentów, o których mowa wyżej, od uprzedniego uregulowania przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata (§ 54 KEA, § 5 pkt.8 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach).

 

Za przedwczesne uznać należy oddanie do zniszczenia dokumentów i pism związanych z prowadzoną przez adwokata sprawą w sytuacji, gdy klient sygnalizował możliwość wystąpienia przeciwko adwokatowi z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu nieprawidłowego wykonania zlecenia. Co do zasady, adwokat powinien przechowywać dokumenty związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia (w umowie o świadczenie usług adwokackich strony mogą postanowić inaczej),a w sytuacji, gdy dokumenty mogą stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata, powinny być przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko adwokatowi (§5 pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidulanej lub w spółkach).

 

Adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty (§48 KEA).

 

Naruszenie zasady lojalności wobec władz adwokatury.

 

Naruszenie obowiązków korporacyjnych wynikających z§ 64 KEA, który nakłada na każdego członka izby adwokackiej obowiązek złożenia na wezwanie jej organów żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie oraz stawiennictwa na każde wezwanie władz adwokatury, a ewentualne niestawiennictwo powinien niezwłocznie usprawiedliwić. Obowiązkiem adwokata jest okazywanie szacunku władzom samorządu adwokackiego (§ 61 KEA); adwokat uchybia temu obowiązkowi nie stawiając się na wezwanie lub nie składając wyjaśnień w zakreślonym terminie, bądź nie usprawiedliwiając niemożności ich złożenia lub stawiennictwa.

 

Zaznaczyć należy, że wymóg przewidziany w § 64 zd. 2 KEA dotyczy obowiązku adwokata wobec władz adwokatury poza prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym i nie oznacza złożenia wyjaśnień o charakterze oświadczenia dowodowego, lecz zareagowanie adwokata na żądanie władz adwokatury poza tym postępowaniem w różnych kwestiach (uwagi objaśniające, tłumaczące, czy usprawiedliwiające). O treści oświadczenia składanego na wezwanie władz samorządu, stanowiącego wyjaśnienie w rozumieniu § 64 zd. 2 KEA, decyduje sam wezwany adwokat.

 

Brak reakcji wezwanego adwokata na żądanie władz adwokatury oznacza dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego przez naruszenie zasad etyki i godności zawodu w rozumieniu art. 80 ustawy -Prawo o adwokaturze.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. –Prawo o adwokaturze(Dz. U. z 2018 r. poz. 1184z późn. zm.).

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej – KEA)

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27lutego2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu(KEA).

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach  –Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28065,egzamin-adwokacki-2019-zadanie-z-zakresu-zasad-wykonywania-zawodu-lub-zasad-etyki