Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28063,egzamin-radcowski-2019-zadanie-z-prawa-gospodarczego 
 

EGZAMIN RADCOWSKI 2019. Zadanie z prawa gospodarczego

Tegoroczni adepci zawodu radcy prawnego, w ramach egzaminu radcowskiego, musieli zmierzyć się z zadaniem polegającym na sporządzeniu umowy. Jak brzmiała treść zadania z prawa gospodarczego? Jak należało go rozwiązać? Zobaczcie.

Stan faktyczny zadania z prawa gospodarczego na egzaminie radcowskim 2019

 

Podmioty umowy:

 1. Adam Adamski (PESEL 67102307751) prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: SNOWFAN AdamAdamski, z adresem do doręczeń i stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: 34-424 Szaflary, ul. Długa 2, NIP 6441010291, w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.64.Z) oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD.47.91.Z).
 2. Abakus sp. z o.o. z siedzibą w Szaflarach,34-424 Szaflary, ul. Prosta 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000657892, NIP 5472099822, REGON 241075740, z kapitałem zakładowym 500000 zł. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z.).Umowa Spółki nie została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zarząd Spółki jest trzyosobowy, w składzie:

-Prezes Zarządu AdamAdamski (PESEL 67102307751),
-Członek Zarządu Bartłomiej Bryk (PESEL 70013105312),
-Członek Zarządu Cezary Czechowski (PESEL 710216034151).

 

Zgodnie z umową spółki i wpisem do KRS, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W Spółce nie ustanowiono Rady Nadzorczej. Spółka nie jest spółką jednoosobową.

 

Założenia umowy:

 • Przedmiotem umowy ma być wytworzenie w produkcji seryjnej i dostarczenie przez Spółkę działającą pod firmą Abakus sp. z o.o. na rzecz SNOWFAN AdamAdamski1000 (jeden tysiąc) sztuk desek snowboardowych, zwanych dalej „deskami” na sezon zimowy 2019/2020.
 • Deski mają być wytworzone z materiałów zapewnionych przez Abakus sp. z o.o., ale według dokumentacji technologicznej i wskazówek udzielonych przez SNOWFAN Adam Adamski. Dokumentacja technologiczna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa SNOWFAN Adam Adamski, ale nie korzysta z ochrony patentowej.
 • Dokumentację technologiczną określającą sposób wytworzenia desek, a także wymagania dotyczące gatunku i jakości materiałów niezbędnych do ich wytworzenia, Spółce Abakus ma udostępnić SNOWFAN AdamAdamski.
 • Formy do produkcji desek stanowią własność SNOWFAN AdamAdamski.
 • Cena za wytworzenie i dostarczenie jednej sztuki deski ma być ustalona na kwotę 300 zł netto, przy czym stawka podatku VAT wynosi 23% ceny jednostkowej netto.
 • Zarówno SNOWFAN Adam Adamski, jak i Abakus sp. z o.o. z siedzibą w Szaflarach, są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
 • Dostarczanie desek ma się odbywać periodycznie, przy czym ostatnia partia desek ma zostać dostarczona nie później niż do dnia 30 października 2019 r.
 • Po odebraniu każdej partii desek, SNOWFAN Adam Adamski ma dokonać zapłaty ceny za dostarczone deski.
 • SNOWFAN AdamAdamski wyraził zgodę na zapłatę zaliczki w kwocie 50 000 zł w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
 • W umowie należy zabezpieczyć interes reprezentowanej strony na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy zastosowaniu instytucji kary umownej.
 • W umowie powinien się znajdować zapis na sąd polubowny.
 • Terminy, obowiązki i uprawnienia stron umowy należy uregulować w samej umowie.

 

Rozwiązanie zadanie z prawa gospodarczego na egzaminie radcowskim 2019

 

W przedstawionym stanie faktycznym zdający powinien sporządzić umowę dostawy, uregulowaną przepisami art. 605-612k.c., z uwzględnieniem w jej treści następujących elementów:

 1. prawidłowe oznaczenie stron umowy,
 2. opisanie uchwały podjętej w trybie art. 210 § 1k.s.h. -z uwagi na fakt, że umowa dostawy ma być zawarta pomiędzy Abakus sp. z o.o. a SNOWFAN Adam Adamski, natomiast Adam Adamski jest jednocześnie prezesem zarządu Abakus sp. z o.o., (zdaniem zespołu, w umowie nie jest zasadne powołanie uchwały, o jakiej mowa w art. 15 § 1 k.s.h. z uwagi na fakt, że to Adam Adamski zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na rzecz Abakus sp. z o. o., a nie odwrotnie, a ponadto do istoty tej umowy nie należy transfer środków Abakus sp. z o. o. na rzecz Adama Adamskiego –wyrok SN z dnia 7 marca 2017 r., sygn. II CSK 349/16),
 3. wyczerpujące opisanie przedmiotu umowy, zgodnie z art. 605 k.c., obejmujące: -zobowiązanie dostawcy do wytworzenia 1000 (jednego tysiąca) sztuk desek jako rzeczy oznaczonych co do gatunku (produktu),- zobowiązanie dostawcy do dostarczania produktu periodycznie, tj. w określonych w umowie terminach dla konkretnych ilości sztuk w danej partii, -zobowiązanie odbiorcy do odbioru i zapłaty ceny oddzielnie za każdą odebraną partię desek(zob. wyrok SA w Białymstoku z dnia 19 marca 2015r., sygn. aktI ACa 920/14),
 4. określenie sposobu ustalenia ceny i jej zapłaty, z uwzględnieniem płatności i rozliczenia zaliczki,
 5. określenie terminu realizacji umowy :całego przedmiotu umowy oraz terminów realizacji poszczególnych periodycznych dostaw,
 6. zastrzeżenie na rzecz odbiorcy kar umownych w przypadku nienależytego wykonania świadczeń niepieniężnych przez dostawcę,
 7. zawarcie postanowienia w umowie o zapisie na sąd polubowny,zgodnego z art. 1161 §1 k.p.c.

 

 

Dodatkowe postanowienia zabezpieczające interes reprezentowanej strony

 

Walorem pracy będzie zawarcie w umowie dodatkowych postanowień zabezpieczających interes reprezentowanej strony, takich np. jak:

 • zobowiązanie dostawcy do powiadomienia odbiorcy o przygotowaniu materiałów do produkcji w celu umożliwienia odbiorcy sprawdzenie ich jakości (art. 608 § 2 k.c.),
 • wskazanie miejsca, w którym mają być wytworzone deski stanowiące przedmiot umowy,albowiem będzie ono miejscem, w którym odbiorca uprawniony jest do kontroli procesu produkcji (art. 608 k.c.),
 • udzielenie przez dostawcę zgody na wejście odbiorcy lub osób przez niego upoważnionych na teren zakładu produkcyjnego dostawcy w celu kontroli procesu produkcyjnego,
 • zobowiązanie dostawcy do zachowania poufności ujawnionych mu przez odbiorcę informacji, dokumentacji technologicznej, wskazówek co do sposobu produkcji desek, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa odbiorcy,
 • zobowiązanie dostawcy do utrzymania w należytym stanie i na własny koszt przekazanego mu w związku z wykonaniem umowy mienia odbiorcy, a w szczególności form do produkcji desek i dokumentacji technologicznej, z obowiązkiem ich zwrotu odbiorcy po zakończeniu umowy,
 • wskazanie jako miejsca dostawy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez odbiorcę,
 • określenie, że cena jednostkowa obejmuje koszt dostawy,
 • udzielenie gwarancji na wytworzone produkty,
 • zakaz cesji praw dostawcy wynikających z umowy bez pisemnej zgody odbiorcy oraz zakaz cesji obowiązków wynikających z umowy przez dostawcę na osoby trzecie,
 • zakaz podzlecenia dostawy przez dostawcę osobie trzeciej części dostaw bez pisemnej zgody odbiorcy.


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,28063,egzamin-radcowski-2019-zadanie-z-prawa-gospodarczego