Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,27418,prawo-handlowe-3-zagadnienia-z-spolki-osobowe 
 

Prawo handlowe: 3 zagadnienia z ... - spółki osobowe

Mianem spółki osobowej Kodeks spółek handlowych określa spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Zdolność prawna spółki osobowej

 

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Art. 8 § 1 KSH bezspornie jest źródłem ustawowym przyznania spółkom osobowym zdolności prawnej, chociaż rozstrzyga o tym nie expressis verbis, a jedynie pośrednio poprzez sformułowanie, że spółki te mogą we własnym imieniu m.in. nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (zob. postanowienie SN z dnia  25 stycznia 2017 r., sygn. akt IV CSK 149/16).

 

Przyznanie spółce osobowej zdolności sądowej i procesowej ma taki skutek, że wyrok wydany przeciw takiej spółce nie korzysta, co do zasady, z powagi rzeczy osądzonej przeciwko wspólnikom oraz że wyrok zapadły przeciw wspólnikowi nie ma powagi rzeczy osądzonej przeciwko spółce (zob. postanowienie SN z dnia  21 lipca 2006 r., sygn. akt III CSK 164/06). Spółka osobowa jest odrębnym podmiotem od jej wspólników, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, która nie ma własnej podmiotowości i występuje w obrocie, w tym także w procesie, poprzez wspólników takiej spółki (zob. postanowienie SN z dnia  8 lipca 2003 r., sygn. akt IV CK 13/03).

 

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 

Zmiana postanowień umowy spółki

 

Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

Przejście ogółu praw i obowiązków

 

Zgodnie z normą art. 10 § 1 i 2 KSH, ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołany przepis wprowadza zatem w odniesieniu do spółki osobowej ograniczenia związane z obrotem prawami i obowiązkami wspólników spółki. Przesłanka ta ma charakter obligatoryjny i nie jest możliwe przyjęcie innego rozwiązania w spółce osobowej prawa polskiego. Warunek dopuszczalności rozporządzenia członkostwem określony w art. 10 § 2 KSH wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, jednakże umowa spółki może zawierać odmienne postanowienia (zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia  27 lutego 2017 r., sygn. akt I Sa/Kr 50/17).

 

 

 

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.

 

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa wyżej, są równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej.


Podstawa prawna:
Art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).

 

Pytanie:

 

Przyznanie spółce osobowej zdolności sądowej i procesowej ma taki skutek, że:


A.    wyrok wydany przeciw takiej spółce nie korzysta, co do zasady, z powagi rzeczy osądzonej przeciwko wspólnikom oraz że wyrok zapadły przeciw wspólnikowi nie ma powagi rzeczy osądzonej przeciwko spółce;
B.    nie ma ona własnej podmiotowości i występuje w procesie, poprzez wspólników takiej spółki;
C.    wyrok wydany przeciw takiej spółce nie korzysta, co do zasady, z powagi rzeczy osądzonej przeciwko wspólnikom, ale wyrok zapadły przeciw wspólnikowi ma powagę rzeczy osądzonej przeciwko spółce.

 

Prawidłowa odpowiedź – A.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,27418,prawo-handlowe-3-zagadnienia-z-spolki-osobowe