Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,26124,egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska-i-adwokacka-czy-pamietasz-o 
 

Egzamin wstępny na aplikacje radcowską i adwokacką - Czy pamiętasz o...?

Egzaminy wstępne na aplikację zbliżają się wielkimi krokami. Wprawdzie dopiero co zaczynają się wakacje, nie wolno jednak zapominać, że za niespełna 4 miesiące adeptów prawa czeka sprawdzian wiedzy, który zweryfikuje, który z kandydatów otrzyma status aplikanta. Poza rozwiązywaniem przykładowych testów warto jest również zaznajamiać się z zagadnieniami, z których pytania pojawiały się w poprzednich latach.

Zadanie prokuratury

 

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

 

 

Ogólne warunki, jakie musi spełniać kandydat na prokuratora

 

Prokuratorem może być powołany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
 • ukończył 26 lat;
 • złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;
 • pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Prokuratorzy bezpośrednio przełożeni

 

Prokuratorami bezpośrednio przełożonymi są:

 • Prokurator Generalny - w stosunku do swoich zastępców, prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;
 • zastępcy Prokuratora Generalnego, z wyłączeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, w zakresie zleconych czynności - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;
 • Naczelny Prokurator Wojskowy oraz, w zakresie zleconych czynności, jego zastępca - w stosunku do prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz wojskowych prokuratorów okręgowych i kierowników innych, równorzędnych, wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 • prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okręgowi i wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danej jednostce oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury bezpośrednio niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki, z zastrzeżeniem, że kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danym ośrodku oraz prokuratorów rejonowych na obszarze działania danego ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej;
 • prokuratorzy rejonowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy - w stosunku do prokuratorów, odpowiednio, danej prokuratury rejonowej lub wojskowej prokuratury garnizonowej;
 • kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w danym ośrodku.

 

Prokurator pełniący funkcję kierownika komórki organizacyjnej w danej prokuraturze jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tej komórce.

 

Wspólność ustawowa małżonków

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Przysposobienie wspólne

 

Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka. Sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiający był małżonkiem osoby, która wcześniej dziecko przysposobiła, a małżeństwo ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu."

 

Organy wyższego stopnia w rozumieniu KPA

 

Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
 • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie;
 • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wyżej - odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
 • w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

 

Organy naczelne w rozumieniu KPA
 

Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są:

 1. w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie;
 2. w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania;
 3. w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

 

Podstawa prawna:
Art. 2, art. 14, art. 17a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (T.j. Dz.U.2011.270.1599)
Art. 31, art. 115 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (T.j. Dz.U.2015.583)
Art. 17, art. 18 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz.U.2013.267) 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,26124,egzamin-wstepny-na-aplikacje-radcowska-i-adwokacka-czy-pamietasz-o