Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,24820,szybka-powtorka-ustroj-i-zadania-trybunalu-konstytucyjnego 
 

Szybka powtórka: Ustrój i zadania Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z monteskiuszowską propozycją podziału władzy, państwo funkcjonuje w oparciu o działanie władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną. Ich nadrzędnym zadaniem jest wydawanie wyroków. Wśród Trybunałów wyróżnia się w Rzeczypospolitej Polskiej dwa istotne z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, to jest Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunał Stanu. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule uczyniono najważniejsze elementy dotyczące ustroju oraz właściwości wyłącznie pierwszego z nich.

Cel istnienia Trybunału Konstytucyjnego

 

Trybunał Konstytucyjny (zwany dalej „Trybunałem”) jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji. Jego siedzibą jest Warszawa.

 

Trybunał orzeka w sześciu grupach spraw, to jest:

  • w sprawach dotyczących zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  • w sprawach dotyczących zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  • w sprawach dotyczących zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  • w sprawach dotyczących skarg konstytucyjnych,
  • w sprawach dotyczących sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,
  • w sprawach dotyczących zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

 

Ponadto, Trybunał - na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej - stwierdza zgodność z Konstytucją ustawy przed jej podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. Jest to wyraz tzw. prewencyjnej kontroli norm Trybunału.

 

Oprócz tego, na wniosek Marszałka Sejmu, Trybunał rozstrzyga w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, gdy Prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu."

 

Skład Trybunału

 

Sędziowie Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. W skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów. Sędziego Trybunału wybiera Sejm na 9 lat. Może nim być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej ślubowanie o treści wskazanej w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału.

 

Organy Trybunału

 

Organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne oraz prezes Trybunału. Szczegółowe kompetencje tychże organów określa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Zgromadzenie Ogólne tworzą sędziowie Trybunału. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród dwóch kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne.

 

Pytanie prawne

 

Jedną z ważnych z punktu widzenia obywateli państwa ról Trybunału jest podejmowanie rozstrzygnięć w kwestiach pytań prawnych. Otóż każdy sąd może przedstawić Trybunałowi pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tym sądem. Decyzja co do przedstawienia pytania prawnego należy do sądu i – jak wskazuje brzmienie przepisu art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – może zostać podjęta wyłącznie wówczas, gdy od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie konkretnej sprawy.

 

Czynności informacyjne Trybunału

 

Trybunał informuje Sejm i Senat o istotnych problemach, wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału. Nad informacją tą nie przeprowadza się głosowania. Trybunał przedstawia także właściwym organom stanowiącym uwagi o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: "Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Podstawa prawna
Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 12, art. 15 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643 ze zm.). 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,24820,szybka-powtorka-ustroj-i-zadania-trybunalu-konstytucyjnego