Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10244,22707,stala-praktyka-prawnikow-spoza-unii-europejskiej-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej 
 

Stała praktyka prawników spoza Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na zachodzące w ubiegłych latach przemiany gospodarczo-polityczne naturalnym stało się to, aby dopuścić do uczestnictwa w rynku usług prawniczych także tych prawników, którzy są wprawdzie obywatelami państwa obcego, ale posiadają wykształcenie oraz kwalifikacje wystarczające do wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego.

Otwierania rynku usług prawnych


Wyrazem istniejącej tendencji otwierania rynku usług prawnych dla tzw. prawników zagranicznych była implementacja unijnych dyrektyw, a w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 roku, mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych. Wejście w życie Ustawy z dnia 10 lutego 2003 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej sprawiło, że pojawiło się po raz pierwszy uregulowanie odnoszące się do świadczenia w Polsce pomocy prawnej przez prawników zagranicznych bez uzyskiwania wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów, czyli do wykonywania przez nich zawodu regulowanego na podstawie uprawnień uzyskanych poza granicami RP (por. Z. Klatka, Prawnicy zagraniczni, (w:) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013, s. 326).

 


Definicja prawnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej


Ustawa z dnia 10 lutego 2003 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej w art. 2 określa dwie kategorie prawników zagranicznych, tj. prawników z Unii Europejskiej oraz prawników spoza Unii Europejskiej.


Mianem prawnika spoza Unii Europejskiej określa się osobę niebędącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do wykonywania zawodu z użyciem jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także każdą osobę, która z użyciem tytułu zawodowego uzyskanego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej jest uprawniona do wykonywania zawodu odpowiadającego pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania zawodowi adwokata lub radcy prawnego.


Zakres świadczenia pomocy prawnej przez prawników spoza Unii Europejskiej


Prawnik spoza Unii Europejskiej, wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, jest uprawniony w ramach wykonywania stałej praktyki jedynie do udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa państwa macierzystego lub prawa międzynarodowego w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata, a prawnik spoza Unii Europejskiej wpisany na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych jest uprawniony w ramach wykonywania stałej praktyki jedynie do udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa państwa macierzystego lub prawa międzynarodowego w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego.

 

Formy stałej praktyki prawników spoza Unii Europejskiej


W celu wykonywania stałej praktyki prawnicy spoza Unii Europejskiej mogą tworzyć:


1. spółki jawne, w których wspólnikami są wyłącznie:
a) prawnicy zagraniczni lub
b) adwokaci, lub
c) radcowie prawni, lub
d) doradcy podatkowi, lub
e) rzecznicy patentowi;
2. spółki komandytowo-akcyjne lub spółki komandytowe, w których komplementariuszami są wyłącznie:
a) prawnicy zagraniczni lub
b) adwokaci, lub
c) radcowie prawni, lub
d) doradcy podatkowi, lub
e) rzecznicy patentowi.

 

Obowiązki prawników spoza Unii Europejskiej, świadczących na obszarze RP pomoc prawną


Przy wykonywaniu stałej praktyki prawnik spoza Unii Europejskiej – w zależności od tego, na którą listę jest wpisany – podlega warunkom wykonywania zawodu i zasadom etyki zawodowej, które obowiązują adwokatów lub które obowiązują radców prawnych. Jest on ponadto obowiązany uiszczać na rzecz okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, prowadzącej listę, na którą jest wpisany, składkę w wysokości połowy składki członkowskiej obowiązującej odpowiednio adwokatów lub radców prawnych. Ustawa nakłada na prawników spoza UE jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie muszą oni co roku przedstawiać organowi prowadzącemu listę, na którą są wpisani, zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzające, że są oni zarejestrowani w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu z użyciem jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy, tj. tytułu zawodowego uzyskanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo tytułu zawodowego uzyskanego w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.

 

Podstawa prawna:


Art. 2, art. 18, art. 19 Ustawy z dnia 10 lutego 2003 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Literatura:


Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013.

  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10244,22707,stala-praktyka-prawnikow-spoza-unii-europejskiej-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej