Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10246,22705,podstawowe-wartosci-zawodu-radcy-prawnego 
 

Podstawowe wartości zawodu radcy prawnego

W świetle preambuły Kodeksu etyki istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowane w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego. Radca prawny pełni bowiem szczególną rolę i służy interesom sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swojej wolności i praw. Jego obowiązki polegają na sumiennym wykonywaniu zawodu, a także przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych. Aksjologicznym uszczegółowieniem owych wyżej wskazanych zasad są przepisy rozdziału II Kodeksu etyki radcy prawnego, wyrażające podstawowe wartości, jakimi powinien kierować się radca prawny w toku wykonywania powierzonych mu obowiązków.

Podstawowe wartości zawodu


Zasadnicze wartości zawodu radcy prawnego zostały wskazane wprost w unormowaniach art. 7 art. 10 Kodeksu etyki radcy prawnego. Nie oznacza to jednak, że są one wartościami jedynymi. Jak wskazano w literaturze przedmiotu, nie ulega wątpliwości, że przepisy te wyrażają nie tyle podstawowe wartości, ile normy postępowania mające służyć urzeczywistnieniu w praktyce zawodowej założonych w nich implicite wartości (por. T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia zawodowa, (w:) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013, str. 162-163). Zauważono także, że zbiór podstawowych wartości zawodu radcy prawnego może zostać zrekonstruowany na podstawie treści norm Kodeksu etyki radcy prawnego oraz pomocniczo także innych aktów i dokumentów międzynarodowych, w szczególności na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie etyki prawników europejskich CCBE, Karcie podstawowych zasad zawodu prawnika CCBE czy Międzynarodowym kodeksie etyki IBA (por. T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia zawodowa, (w:) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013, str. 163).

 


Niezależność radcy prawnego


Zgodnie z treścią art. 7 Kodeksu etyki niezależność radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatela oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co oznacza, że radca prawny musi być wolny od wszelkich wpływów, a szczególnie tych, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych, ograniczeń, nakłaniania, gróźb ingerencji bezpośredniej lub pośredniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.


Unikanie konfliktu interesów


Jak wskazuje art. 8 Kodeksu etyki unikanie konfliktu interesów jest jednym z podstawowych obowiązków radcy prawnego wobec klientów. Instytucja unikania konfliktów służyć ma zachowaniu niezależności przez radcę prawnego, a jej celem jest zabezpieczanie rzetelnego i opartego na swobodnej i merytorycznej ocenie prawnej wykonywania zawodu (por. T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia zawodowa, (w:) Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013, str. 165).


Tajemnica zawodowa


Zgodnie z normą art. 9 Kodeksu etyki obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.


Zakaz świadczenia pomocy prawnej w celu ułatwienia popełnienia przestępstwa


Art. 10 Kodeksu etyki nakłada na radcę prawnego zakaz świadczenia pomocy prawnej w celach kryminalnych. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego nie może mieć na celu ułatwiania popełnienia przestępstwa, przyczyniania się do tzw. prania brudnych pieniędzy ani umożliwiania uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.

 

Podstawa prawna:


Preambuła, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 Kodeksu etyki radcy prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 /2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 5 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu etyki radcy prawnego.

 

Literatura:


Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, wyd. 3 uzupełnione, Ośrodek badań, studiów i legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013.

 



 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10246,22705,podstawowe-wartosci-zawodu-radcy-prawnego