Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10222,21651,studencie-czy-twoja-legitymacja-jest-wazna 
 

Studencie, czy Twoja legitymacja jest ważna?

Legitymacja studencka uprawnia do wielu zniżek, głównie tych na korzystanie z komunikacji miejskiej czy usług PKP. Czy w przypadku przebywania na urlopie dziekańskim legitymacja zachowuje swoją ważność? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Legitymacja studencka jest potwierdzeniem, że uczęszczamy na daną uczelnię wyższą i kształcimy się na wyznaczonym kierunku. Dla swej ważności musi być podbijana na każdy semestr – kiedyś w formie czerwonych pieczątek i podpisów, obecnie w formie srebrnych błyszczących znaczków. Legitymacja uprawnia nas wreszcie do korzystania z wielu przywilejów studenckich, jest niejako formą rekompensaty za ciężką naukę i pozdawane egzaminy w trakcie sesji.

 

 

Utrata ważności legitymacji następuje, gdy tracimy status studenta – wtedy, gdy rezygnujemy ze studiów, oblaliśmy egzamin i nie mamy już możliwości jego poprawienia czy ponownego powtarzania przedmiotu, a także gdy kończymy naukę i otrzymujemy dyplom (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra). W powyższych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do zwrotu legitymacji w naszym dziekanacie – jeśli tego nie zrobimy, uczelnia zazwyczaj nie chce wydać dyplomu ukończenia studiów. Jasne jest zatem, że utrata statusu studenta automatycznie oznacza utratę legitymacji i wiążących się z nią przywilejów. Podkreślmy jednak, że przebywania na urlopie dziekańskim nie należy do sytuacji, które wywołują tego rodzaju skutek.

 

Innymi słowy, przebywanie na urlopie pozwala na korzystanie z legitymacji studenckiej, a co za tym idzie z przywilejów żaka. Legitymacja potwierdza status studenta, a tego nie tracimy biorąc tzw. dziekankę. Urlop dziekański jest co prawda przerwą w nauce, mogącą trwać nawet kilka lat, jednak nie powoduje konieczności zwrotu legitymacji. Student przebywając na takim urlopie nie musi uczęszczać na zajęcia oraz zdawać wszystkich wymaganych egzaminów. Jak wskazuje sama nazwa – urlop jest czasem odpoczynku dla studenta, po zakończeniu którego wraca on do kontynuowania swojej nauki. W związku z tym nie traci oni przywilejów wynikających z faktu bycia studentem, jest co prawda studentem w zawieszeniu, jednak ciągle studentem.

 

Warto także dodać, że studentowi, który uzyskał prawo do stypendium za wyniki w nauce, przysługuje wypłata stypendium po zakończeniu urlopu. W szczególnych przypadkach, określonych w postanowieniach dotyczących zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów, dziekan w porozumieniu z organami samorządu studenckiego może przyznać pomoc materialną w czasie trwania urlopu. W szczególności: podbijana jest normalnie legitymacja, można korzystać z biblioteki a nawet chodzić na zajęcia i zaliczać egzaminy – te ostatnie zależą oczywiście tylko od woli zainteresowanego studenta. Dodajmy także, że urlop dziekański jest przyznawany dopiero po zaliczeniu 1 roku studiów, wcześniej nie mamy szans na jego uzyskanie. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10222,21651,studencie-czy-twoja-legitymacja-jest-wazna