Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21100,nowe-przepisy-ws-baterii 
 

Nowe przepisy ws. baterii

Nie każdy wie, że recykling zużytych baterii i akumulatorów podlega specjalnej ustawie – nie jest to jednak ustawa Prawo ochrony środowiska. Podstawowym aktem prawnym w tej materii jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Warto już teraz podkreślić, że część jej przepisów została zmodyfikowana.

Zasadniczo ustawa określa wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Ustawa ma na celu:

  • ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko przez redukcję ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów, w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
  • zharmonizowanie wymogów dotyczących zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania;
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej.

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2014 r., zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zbierający zużyte baterie kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zbierający zużyte baterie niklowo-kadmowe lub zużyte akumulatory niklowo-kadmowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania bniklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych.

 

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, W przypadku wprowadzających baterie przenośne lub akumulatory przenośne, którzy przekazali realizację obowiązków wynikających z ustawy temu samemu podmiotowi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w tym obowiązek podpisania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczych informacji. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów należy rozumieć odpowiednio masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpośrednio od użytkowników końcowych, z miejsc odbioru oraz zakładów przetwarzania w rozumieniu przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i przekazanych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

 

Nowe przepisy dotyczą szczególnie trzech rodzajów baterii i akumulatorów. Chodzi o baterie wykorzystywane w zegarkach, zabawkach czy przenośnych urządzeniach. Na polskim rynku w ciągu roku pojawia się około 10 tysięcy ton takich produktów. Równie ważne są akumulatory samochodowe. Masa sprzedanych w ciągu roku urządzeń to około 48 tysięcy ton. Ustawa obejmie także akumulatory przemysłowe (33 tysiące ton).

 

Wg stanowiska Ministerstwa Środowiska „Ci, którzy wprowadzają na rynek baterie i akumulatory będą zarejestrowani na specjalnej liście w urzędach marszałkowskich. Będą oni musieli przygotowywać raporty o masie sprzedanych przedmiotów. Podobne dane będą musiały przedstawić firmy zajmujące się recyklingiem baterii. Z części nowych przepisów będą zwolnieni mali przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o masie, która nie przekroczyła kilograma. Dotyczy to także wprowadzających na rynek baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nie przekraczającej 100 kilogramów”. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,21100,nowe-przepisy-ws-baterii