Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,18977,tylko-jedna-poprawka 
 

Tylko jedna poprawka!

Aplikacja ogólna, a z nią aplikacja prokuratorska oraz sędziowska od samego początku wywoływały liczne kontrowersje. W praktyce zdecydowana większość przedstawicieli środowiska prawniczego podkreślała, że organizacja szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów jest nie tylko mało efektywna, ale także szkodliwa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym ustawodawca podejmował próby nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z różnym skutkiem dla aplikantów.

Dla przypomnienia, obecnie aplikanci aplikacji ogólnej uczestniczą w ok. 10 pięciodniowych cyklach zajęć dydaktycznych w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Krakowie, resztę dni obejmują obowiązkowe praktyki w sądach i jednostkach prokuratury. Po upływie 12 miesięcy następuje kwalifikacja aplikantów do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Aplikacja sędziowska trwa 4,5 roku, natomiast prokuratorska – 2,5 roku. Ukończenie aplikacji ogólnej nie daje jednak gwarancji zakwalifikowania się do dalszego szkolenia specjalistycznego – decydujące znaczenie ma bowiem liczba punktów uzyskanych przez aplikanta ogólnego w ciągu całego roku szkoleniowego. Dodatkowo liczba miejsc na aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej jest ograniczona – to z kolei oznacza, że wszyscy aplikanci ogólni nie mogą dostać się na specjalizację, część będzie musiała po prostu odpaść.

Zgodnie z treścią art. 26 w/w aktu prawnego, warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej, oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. O kolejności miejsca na liście klasyfikacyjnej aplikantów decyduje suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych przez aplikanta z zaliczonych sprawdzianów oraz łącznej oceny przebiegu praktyk. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez aplikantów o kolejności decyduje suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianów. Świadectwem ukończenia aplikacji ogólnej jest dyplom wydawany przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Z kolei warunkiem przystąpienia do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk, objętych programem aplikacji.


Niemała rewolucja szykuje się właśnie w zakresie składania powyższych sprawdzianów przez aplikantów ogólnych, ale także i sędziowskich czy prokuratorskich. Resort sprawiedliwości chce bowiem, aby oblanie jakiegokolwiek sprawdzianu wiązało się z możliwością tylko jednej poprawki. Ponowne negatywne przedłożenie egzaminu będzie skutkować skreśleniem z listy aplikantów, a co za tym idzie utratą prawa do pobierania stypendium, które dla przypomnienia wynosi około 3 200 zł miesięcznie. Na chwilę obecną możliwa jest sytuacja, w której aplikant nie zdaje jednego egzaminu, lecz mimo tego pobiera powyższe stypendium – nie było bowiem możliwości, aby skreślić go z listy aplikantów.


  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,18977,tylko-jedna-poprawka