Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17881,urlop-dla-doktoranta 
 

Urlop dla doktoranta

Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) gwarantuje pracownikom - doktorantom dwa uprawnienia. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym ma więc prawo do 28 dni urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienia od pracy na przeprowadzenie obrony doktorskiej.

Zasady udzielania urlopu dla doktoranta

Pracownikowi przygotowującemu rozprawę doktorską przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Należy pamiętać, że pracownik, który ubiega się o taki urlop musi posiadać status doktoranta. Pracodawca może więc żądać od niego przedstawienia odpowiednich dokumentów na poświadczenie tego faktu. Co ważne, tych przepisów nie stosuje się do nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, bowiem urlopy takich osób regulują odrębne przepisy. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu i nie jest to uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez niego zgody na podjęcie studiów doktoranckich przez pracownika. Warto jednak wiedzieć, że pracodawca nie musi udzielać urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Ustalenie terminu urlopu powinno być bowiem wynikiem porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oczywiście urlop ten jest udzielany na przygotowanie rozprawy doktorskiej i w takim celu powinien być wykorzystany. Pracownik nie może więc traktować go jako urlop wypoczynkowy. 

Wymiar urlopu doktoranckiego

Pracownik - doktorant ma prawo do 28 dni urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Urlop ten jest udzielany w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Trzeba pamiętać, że dni urlopu nie przelicza się na godziny zgodnie z dobową normą czasu pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Co istotne, za okres urlopu przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli nastąpią znaczne wahania wysokości wynagrodzenia, wówczas okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

 

Zwolnienie na przeprowadzenie obrony

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki przyznaje pracownikowi - doktorantowi również zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej. Jest to uprawnienie odrębne od w/w urlopu doktoranckiego, w związku z tym dnia, w którym przypada obrona rozprawy doktorskiej nie wlicza się do okresu 28 dni tego urlopu. Za czas tego zwolnienia także przysługuje wynagrodzenie obliczane jak za urlop wypoczynkowy.  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17881,urlop-dla-doktoranta