Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17464,kto-moze-byc-pelnomocnikiem-procesowym 
 

Kto może być pełnomocnikiem procesowym?

Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia może być pełnomocnikiem procesowym.

Ustanawia ściśle określony krąg osób, którym można udzielić pełnomocnictwa procesowego (zasada numerus clausus). W polskim postępowaniu cywilnym nie występuje przymus adwokacki względny, ponieważ strona ma prawo swobodnie zdecydować, czy chce działać przed sądem osobiście, czy poprzez pełnomocnika, którym wcale nie musi być adwokat lub radca prawny.
Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.


Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.


W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.


W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.


W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą


sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

 

Pełnomocnictwo może być albo procesowe (ogólne), bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych.


Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17464,kto-moze-byc-pelnomocnikiem-procesowym