Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10245,16442,stypendium-dla-studentow-z-rodzin-popegeerowskich 
 

Stypendium dla studentów z rodzin popegeerowskich

Osoba pochodząca z rodziny popegeerowskiej, która zda maturę i dostanie się na studia dzienne, może otrzymać stypendium w wysokości 500,-zł miesięcznie.

Program Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to polski pozarządowy program stypendialny, zapoczątkowany w 2002 roku. Jego celem jest zniwelowanie dysproporcji w dostępie do szkolnictwa wyższego między młodzieżą pochodzącą ze wsi, a młodzieżą z dużych miast. Organizatorem i operatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Została ona założona w 1991r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i polski Skarb Państwa. Jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerami programu są między innymi NBP oraz różne fundacje i organizacje pozarządowe, w tym fundacje banków i instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Z programem współpracuje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Celem inicjatywy jest także ułatwienie tej młodzieży podjęcie decyzji o kontynuacji kształcenia się na stacjonarnych studiach magisterskich jednolitych bądź dwustopniowych na polskich uczelniach państwowych. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Na tej samej stronie można również znaleźć odnośnik do wykazu Oddziałów Terenowych ANR, które udzielają szczegółowych informacji.

 

Kto może otrzymać stypendium?

O tego rodzaju stypendium mogą ubiegać się dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Ubiegający się o stypendium musi na egzaminie maturalnym zdobyć co najmniej 105 punktów i dostać się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Ponadto musi mieszkać na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. O przyznaniu stypendium decyduje również kryterium dochodowe, bowiem otrzyma je osoba, w której rodzinie dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1120,- zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dochód ten nie może  przekroczyć 1280,-zł.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line w terminie do 14 sierpnia 2013r., do godziny 16.00 na formularzach, które zostaną uaktywnione 1 lipca 2013r. na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać, w terminie do 23 sierpnia 2013r., do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR.  

 

Zasady przyznawania stypendium

Lista stypendystów będzie znana w październiku 2013 roku. O przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty decyduje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości. W roku akademickim 2013/14 wysokość stypendium wyniesie 5.000,-zł i będzie ono wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2013r. do lipca 2014r. Po pierwszym roku stypendysta może uzyskać dalszą pomoc ale tylko wówczas, gdy osiągnie ponadprzeciętne wyniki w nauce. Pieniądze ze stypendium można przeznaczyć na wyżywienie, zakwaterowanie, zakup podręczników akademickich, odzieży i obuwia. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10245,16442,stypendium-dla-studentow-z-rodzin-popegeerowskich