Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,14213,kto-moze-byc-patronem-aplikanta 
 

Kto może być patronem aplikanta?

Aplikacje prawnicze to okres zdobywania nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej wiedzy potrzebnej w późniejszym wykonywaniu pracy zawodowej, niezależnie od tego czy dotyczy to adwokatów, radców prawnych, notariuszy, czy komorników. W związku z powyższym, przez okres całej aplikacji, aplikant pozostaje pod opieką swojego patrona, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłego prawnika do jak najlepszego wykonywania zawodu. Nie każdy jednak może zostać patronem, a w niektórych sytuacjach prawo to może zostać odebrane. Zobaczmy zatem jak przedstawia się kwestia sprawowania patronatu nad aplikantami w poszczególnych prawniczych grupach zawodowych.

Adwokaci
Zgodnie z treścią art. 76 ustawy Prawo o adwokaturze, aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata. Okręgowa rada adwokacka może prowadzić listę  patronów. Patronem  może być  adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:

  •  jest wpisany na listę adwokatów i wykonuje zawód adwokata od co najmniej 5 lat;
  • nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu obowiązki patrona.

Adwokat może być patronem nie więcej niż dwóch aplikantów, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek i za zgodą okręgowej rady adwokackiej – większej liczby aplikantów.Pamiętajmy, że obok kary nagany i kary pieniężnej wymierzonej adwokatowi za przewinienie dyscyplinarne można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.Radcowie prawni

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o radcach prawnych,  aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez radę okręgowej izby radców prawnych. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego. Patronem aplikanta może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
  • nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  • nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona.
     


Radca prawny
nie musi aplikanta zatrudniać, ale powinien się z nim regularnie spotykać oraz zapewnić możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz udziału w rozprawach. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów – przy czym dopuszczalne jest tworzenie grupy aplikanckiej w maksymalnej liczbie 10 aplikantów (grupę tworzy się na wniosek).
 


Podobnie jak w adwokaturze, obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej wymierzonej dyscyplinarnie radcy prawnemu można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu.
 


Notariusze

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, aplikant notarialny może być zatrudniony przez notariusza prowadzącego kancelarię lub przez radę izby notarialnej. Wymogi sprawowania patronatu wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który określa kto może być patronem: osoba taka musi posiadać wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne, a także co oczywiste musi wykonywać zawód notariusza. Sąd Najwyższy orzekł, że uzależnienie objęcia patronatu od zgody notariusza narusza prawo, tym samym jeżeli rady właściwych izb notarialnych odgórnie przydzieli aplikantowi patrona, to taki notariusz nie może bronić się przed przedmiotową decyzją. Pamiętajmy zatem o treści § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej zgodnie, z którym aplikant odbywa aplikację u notariusza, z którym zawarł umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia przez radę izby notarialnej u notariusza wyznaczonego przez tę radę. W przypadkach niewymienionych powyżej aplikant odbywa aplikację u notariusza wyznaczonego przez radę izby notarialnej, która dokonała wpisu na listę aplikantów notarialnych. Tym samym wybór patrona dla aplikanta notarialnego spoczywa na barkach samorządu notarialnego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie samorząd podejmuje za pomocą właściwych uchwał.Komornicy

Trwająca 2 lata aplikacja komornicza odbywa się pod kierunkiem patrona, który zapoznaje aplikanta z zasadami prowadzenia kancelarii komorniczej oraz praktyką egzekucyjną. Zasadniczo patrona nie wyznacza się odgórnie – tak jak ma to miejsce w przypadku aplikacji radcowskiej czy notarialnej. Tym samym, aplikant komorniczy musi, co do zasady znaleźć sobie patrona samodzielnie. Jeżeli jednak nie uda się tego dokonać, samorząd komorniczy ma ustawowy obowiązek znalezienia patrona dla każdego aplikanta. Patronem może być każdy wykonujący zawód komornik – szczegółowe regulacje w tej materii samorząd może podjąć właściwą uchwałą. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,14213,kto-moze-byc-patronem-aplikanta