Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,14007,czy-radca-prawny-moze-zostac-ukarany 
 

Czy radca prawny może zostać ukarany?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radca prawny i aplikant radcowski podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej: - za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego; - za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego.

Radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są jednak czyny naruszające przepisy dotyczące porządku i dyscypliny pracy, określone w Kodeksie pracy. Z powyższego wynika zatem, że radca prawny może jak najbardziej odpowiadać dyscyplinarnie i zostać za to ukarany.

 

Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec radców prawnych są:

  • upomnienie;
  • nagana z ostrzeżeniem;
  • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat;
  • kara pieniężna nie niższa od połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za miesiąc poprzedzający datę orzeczenia dyscyplinarnego i nie wyższa od pięciokrotności tego wynagrodzenia;
  • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Obok kary nagany z ostrzeżeniem i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. Pamiętajmy, że sprawca czynu o mniejszej wadze może zostać potraktowany bardziej „ulgowo” – dziekan właściwej rady okręgowej izby radców prawnych może bowiem poprzestać na ostrzeżeniu radcy prawnego. Od takiego ostrzeżenia służy jednak prawo odwołania się do okręgowego sądu dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się odpowiednio na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie karnej.

 

Zupełnie inną kwestią jest odpowiedzialność karna radcy prawnego. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o radcach prawnych, radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie wolności, o której mowa powyżej, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność karna radcy prawnego jest w tym zakresie zatem wyłączona.

 

W zakresie sądownictwa dyscyplinarnego radców prawnych szykują się ogromne zmiany. Do tej pory radca prawny stawał przed sądem dyscyplinarnym izby, do której należy. Samorząd proponuje jednak, aby właściwym sądem dyscyplinarnym był sąd, w okręgu którego radca popełnił przewinienie. Planuje się także wprowadzenie rejestru przewinień - dostępnego także dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, a także podwyższenie granicy kary pieniężnej do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Radca prawny, który nie stawałby na posiedzenia sądu dyscyplinarnego mógłby zostać obłożony grzywną przez sąd powszechny na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub innego sądu. Widać zatem, że odpowiedzialność radców prawnych ma zostać zaostrzona. Czy będą to zmiany na plus, okaże się w przyszłości. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,14007,czy-radca-prawny-moze-zostac-ukarany