Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,13988,co-decyduje-o-tym-gdzie-aplikant-odbedzie-staz 
 

Co decyduje o tym, gdzie aplikant odbędzie staż?

Od października 2011r. aplikanci, którzy odbywają aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską muszą obowiązkowo prowadzić specjalny dziennik praktyk a o miejscu wyboru stażu aplikantów sędziowskich decyduje pozycja na liście rankingowej. Zasady te wprowadziło nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej (Dz. U. z 2011r., Nr 217, poz. 1292).

Program aplikacji
Aplikant odbywa aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską zgodnie z programem aplikacji uchwalanym przez Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury a dopracowanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki poświęcone określonej problematyce oraz sprawdzian wiedzy z tego zakresu i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. W ramach danego cyklu szkoleniowego aplikanci mają zajęcia, które odbywają się w dni robocze, w wymiarze do 40 jednostek lekcyjnych, po 45 minut każda. Zajęcia te są realizowane w szczególności w formie: wykładów, seminariów, warsztatów i symulacji rozpraw. Z kolei praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach wskazanych w programie aplikacji, także w dni robocze, do 8 godzin dziennie.

Konieczny jest dziennik praktyki

W celu weryfikacji prawidłowego przebiegu praktyki, aplikant jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk. Szczegółowy zakres informacji i sposób prowadzenia takiego dziennika określa Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziennik praktyk podlega bieżącej kontroli patrona koordynatora a po zakończeniu praktyk aplikant musi niezwłocznie przekazać go właśnie temu patronowi koordynatorowi. Oceny przebiegu praktyki dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu. Do oceny powinno być dołączone zwięzłe pisemne uzasadnienie. Cykl szkoleniowy zamyka sprawdzian wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania z zakresu problematyki objętej danym cyklem.Staż

Aplikant sędziowski po zdanym egzaminie sędziowskim jest kierowany do odbycia stażu na stanowisku referendarza sądowego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem przysługuje mu prawo wyboru miejsca odbywania stażu według kolejności na liście rankingowej. W tym celu Dyrektor Krajowej Szkoły zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie wykazu stanowisk referendarzy sądowych przeznaczonych dla aplikantów aplikacji sędziowskiej kierowanych do odbycia stażu i w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminu sędziowskiego, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę rankingową aplikantów, którzy złożyli ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Taka lista zawiera imiona i nazwiska aplikantów z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. O kolejności na takiej liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie sędziowskim. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej aplikantów uzyskało jednakową liczbę punktów z egzaminu, aplikantów tych umieszcza się na tym samym miejscu na liście rankingowej. W takim przypadku o pierwszeństwie wyboru miejsca stażu decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie aplikacji sędziowskiej. Dyrektor Krajowej Szkoły, kierując aplikanta na staż, przedstawia prezesowi właściwego sądu apelacyjnego wniosek o jego mianowanie na stanowisko referendarza sądowego w sądzie wskazanym w tym wniosku.
  
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,13988,co-decyduje-o-tym-gdzie-aplikant-odbedzie-staz