Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10223,13732,ogolnopolska-konferencja-naukowa-karnoprawne-aspekty-ochrony-zycia-i-zdrowia-na-tle-innych-dobr-p 
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 'Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych'

Tematyka


Zagadnienia jakie planujemy poruszyć w ramach konferencji to przede wszystkim: prawna ochrona życia i zdrowia z punktu widzenia prawa karnego materialnego na tle wyroku Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 października 2011 roku (sygn. akt C 34/10), w którym Trybunał rozważał kwestię godności ludzkiej embrionu ludzkiego oraz samego pojęcia embrionu ludzkiego oraz w świetle całkowicie przeciwnej inicjatywy jaka pojawiła się w Parlamencie Europejskim w listopadzie. Nie przesądzając zarysowanych powyżej sporów prawnych, chcielibyśmy w trakcie naszej konferencji rozwinąć dyskusję dotyczącą zagadnień prawnych początku ludzkiego życia i jego ochrony oraz spojrzeć na ten temat z perspektywy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

 


Na konferencji będą również poruszane inne tematy związane z szeroko pojętą tematyką prawnej ochrony życia i zdrowia. Przyczynek do dyskusji w tym zakresie stanowić będzie głównie projektowana nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzająca liczne zmiany w rozdziale XIX kodeksu karnego zatytułowanym Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Uważamy, iż wszystkie te kwestie warte są poddania pod głębszą rozwagę, a później dyskusję podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej. Fundamentalną kwestią jest tutaj ocena obowiązującej oraz projektowanej regulacji prawnej na tle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z jej art. 38, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Z tych względów chcielibyśmy, aby rozważania prowadzone podczas konferencji toczone były nie tylko na tle uregulowań unijnych czy w kontekście ostatnich wydarzeń i inicjatyw w Parlamencie Europejskim, ale aby równie istotnym, o ile nie istotniejszym była analiza prawna kwestii ochrony życia i zdrowia na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz kodeksu karnego.


Poza wskazanymi powyżej tematami są także inne, które naszym zdaniem należy poruszyć przy okazji dywagacji na temat karnoprawnej ochrony życia i zdrowia. Są to w szczególności: prawne aspekty samobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia (nie)legalności samobójstwa i prawne konsekwencje przyjęcia, iż samobójstwo (nie) jest bezprawne; kwestie prawne dotyczące eutanazji, problem dokładnego ustalenia momentu końca ludzkiego życia, który to problem powstaje na gruncie chociażby tzw. ustawy transplantacyjnej; zagadnienie karnoprawnej odpowiedzialności lekarza; problematyka prawnego uregulowania procedury zapłodnienia in vitro oraz wiele innych.

 

Uczestnictwo bierne nie jest obwarowane spełnieniem żadnych wymogów formalnych, czy też dokonaniem opłat.

 Autor: Koło Naukowe TBSP UJ


 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/aktualnosci,10223,13732,ogolnopolska-konferencja-naukowa-karnoprawne-aspekty-ochrony-zycia-i-zdrowia-na-tle-innych-dobr-p