Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,12870,wykaz-aktow-prawnych-obowiazujacych-na-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-ogolna 
 

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację ogólną

Większość absolwentów prawa, którzy zamierzają podchodzić do egzaminu wstępnego na aplikację ogólną zastanawiało się nieraz, gdzie można znaleźć wykaz aktów prawnych, które będą obowiązywały na egzaminie. W przypadku egzaminów wstępnych na tzw. aplikacje korporacyjne (tj. adwokacką i radcowską oraz notarialną) takie wykazy ogłasza zawsze Minister Sprawiedliwości. Kandydaci na aplikacje "korporacyjne" mają zatem jasną sprawę. a co z kandydatami na ogólną?

Przepisy Prawa o adwokaturze, Ustawy o radcach prawnych i Prawa o notariacie przewidują, że przewodniczący zespołów do przygotowania pytań testowych na egzaminy wstępne nie później niż 90 dni przed terminem egzaminów podają do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowią podstawę do opracowania pytań testowych na egzaminy wstępne.


Osoby podchodzące do egzaminów na aplikacje korporacyjne z niecieprpliwością oczekują chwili, kiedy dany wykaz ukaże się wreszcie na stronie MS. Od tego momentu wiedzą już, z czego mogą paść pytania. Dzięki temu mogą zgromadzić odpowiedni materiał i ułożyć sobie plan nauki.


Analogicznych przepisów brak jednak w przypadku egzaminu na aplikację ogólną. Pierwsza uwaga, jaka się nasuwa, to że rozwiązanie takie nie jest zbyt sprawiedliwe. Po drugie, pojawia się pytanie, jak wobec tego mają przygotowywać się kandydaci na aplikację ogólną?


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. przewiduje w § 5 ust. 2, że test konkursowy będzie sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

 • prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów,
 • prokuratury i innych organów ochrony prawnej;
 • prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
 • postępowanie cywilne; prawo pracy; prawo spółek handlowych; prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń;
 • postępowanie karne;
 • prawo administracyjne materialne: ustrój samorządu terytorialnego;
 • postępowanie administracyjne;
 • postępowanie sądowo-administracyjne;
 • prawo gospodarcze publiczne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
 • prawo międzynarodowe publiczne: prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka;
 • prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;   

Zadania w ramach pracy pisemnej obejmują natomiast:


1. kazus z prawa prywatnego dotyczący:

 • prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym,
 • postępowania cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa spółek handlowych,

2. kazus z prawa publicznego dotyczący:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego materialnego,
 • postępowania administracyjnego i postępowania sądowo-administracyjnego,
 • prawa międzynarodowego publicznego (prawa traktatów, międzynarodowej ochrony praw człowieka i prawa wspólnotowego: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej), a także

3. kazus z prawa karnego obejmującego

 • prawo karne materialne,
 • materialne prawo wykroczeń i
 • postępowanie karne.

 

Niestety to wszystko, co przed egzaminem wiedzą kandydaci na aplikację ogólną. Tymczasem w ramach każdej z wymienionych dziedzin możnaby wyróżnić co najmniej kilkadziesiąt "istotnych" aktów prawnych. Zatem osoby, które chcą zdawać na tę aplikację mają naprawdę ciężki orzech do zgryzienia.


Na forach prawniczych roi się więc od pytań w stylu "z czego się uczyć przystępując do egzaminu na ogólną?"


Otóż okazuje się, że jedyną metodą jest przyjęcie jako punktu wyjścia omawianych przepisów Rozporządzenia oraz zakresu materiału, z którego pytania padały w poprzednich latach. W ten sposób można wyróżnić następujące akty prawne, które mogą być podstawą opracowania pytań do tegorocznego egzaminu:

 • Konstytucja RP
 • Ustawa o ustroju sądów powszechnych
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Ustawa o prokuraturze
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Kodeks cywilny
 • Ustawa o własności lokali
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Kodeks pracy
 • Kodeks spółek handlowych
 • Kodeks karny
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks wykroczeń
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samodządzie gminnym
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu 23 maja 1969 r.
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r.
 • Traktat lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
 • Karta Narodów Zjednoczonych.
 • Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Naszym zdaniem z tych ustaw trzeba przygotować się "na blachę". W pozostałym zakresie pozostaje mieć nadzieję, że "nie odpalą" niczego nowego.

POWODZENIA! 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10243,12870,wykaz-aktow-prawnych-obowiazujacych-na-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-ogolna