Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,20169,nazwisko-malzonkow-po-slubie 
 

Nazwisko małżonków po ślubie

Zawarcie związku małżeńskiego wiążę się z pewnymi konsekwencjami. Narzeczeni mogą zdecydować o tym, jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego. Zgodnie z tradycją żona przybiera nazwisko swego przyszłego małżonka. Czy jest to wymagane przez prawo?

Nie, przepisy prawa przewidują pięć możliwości w kwestii wyboru nazwiska:

  • żona przyjmuje nazwisko rodowe męża,
  • mąż przyjmuje nazwisko rodowe żony,
  • do nazwiska rodowego żony dodaje się nazwisko rodowe męża,
  • do nazwiska rodowego męża dodaje się nazwisko rodowe żony,
  • małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach rodowych.

Zgodnie z art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jak zostało wspomniane powyżej, małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może także zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka.


UWAGA! Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

W sytuacji, gdy oświadczenie w sprawie wyrażenia woli o zmianie nazwiska nie zostanie złożone każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.


Zmiana dokumentów po ślubie
Po zawarciu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska, należy pamiętać o wymianie dowodu osobistego, paszportu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Po otrzymaniu nowego dowodu osobistego, należy zawiadomić Urząd Skarbowy o aktualizacji danych osobowych. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym należy dokonać na formularzu: ZAP-3. O zmianie nazwiska należy powiadomić również bank oraz Otwarty Fundusz Emerytalny. Akt małżeństwa należy przedstawić również swojemu pracodawcy. Z tym ostatnim obowiązkiem łączy się przywilej, bowiem z racji zawarcia małżeństwa przysługują dodatkowe 2 dni urlopu okolicznościowego. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,20169,nazwisko-malzonkow-po-slubie