Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17355,oplaty-sadowe 
 

Opłaty sądowe

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o kosztach sądowych, opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:
1) pozew i pozew wzajemny,
2) apelacja i zażalenie,
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
4) sprzeciw od wyroku zaocznego,
5) zarzuty od nakazu zapłaty,
6) interwencja główna i uboczna,
7) wniosek:
a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
b) o ogłoszenie upadłości,
c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów,
8) skarga:
a) o wznowienie postępowania,
b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c) na orzeczenie referendarza sądowego,
d) na czynności komornika;
9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Opłacie
podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna). Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania. Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami. Nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji.


Wydatki obejmują w szczególności:
1. koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem,
2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków,
3. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,
4. wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
5. koszty przeprowadzenia innych dowodów,
6. koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania,
7. koszty ogłoszeń,
8. koszty osadzenia i pobytu w areszcie,
9. ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi,
10. koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego.


Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron. Wydatki związane ze zwrotem opłat oraz nie obciążają stron. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,17355,oplaty-sadowe