Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15084,spozywanie-alkoholu-w-miejscu-publicznym 
 

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest co do zasady zakazane. Regulację w tym zakresie możemy odnaleźć w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z art. 14 ustawy, zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Każdy kto spożywa napoje alkoholowe wbrew w/w zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. Pamiętajmy, że karalne jest także usiłowanie takiego wykroczenia. W razie popełnienia wykroczenia określonego można także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Pamiętajmy, że dopuszcza się podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych, jeżeli jest to przyjęte ze względu na zwyczaje międzynarodowe, w wypadkach:

 • wizyt delegacji zagranicznych i przedstawicieli państw obcych,
 • spotkań organizowanych z udziałem cudzoziemców w związku ze stosunkami międzynarodowymi, w szczególności podczas uroczystego podpisywania umów lub innych dokumentów.

 

Zgodę na podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych wyraża kierownik jednostki organizującej wizytę lub spotkanie, o których mowa powyżej. Zezwala się na sprzedaż, podawanie i spożywanie w pociągach komunikacji międzynarodowej:

 • napojów alkoholowych przy stolikach w wagonach restauracyjnych; napoje zawierające więcej niż 18% alkoholu mogą być podawane tylko do posiłków,
 • napojów z zawartością do 4,5% alkoholu podróżnym w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

Zezwala się na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych w sposób i w ilościach przyjętych w międzynarodowym lotnictwie komunikacyjnym. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych są dopuszczalne na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej w odniesieniu do:

 • pasażerów odbywających podróż na statku,
 • kapitana statku na cele reprezentacyjne - w granicach przyznanego przez armatora funduszu reprezentacyjnego.

Sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza statkiem jest dopuszczalna za zezwoleniem kapitana statku dla:

 • pasażerów statku w przeddzień wyokrętowania,
 • przedstawicieli władz w portach zagranicznych,
 • agentów zagranicznych polskich armatorów.

 

Dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu w odniesieniu do członków załóg morskich statków handlowych. Dopuszcza się podawanie i spożywanie dobowych racji wina, wydawanych w strefie tropikalnej na podstawie i w ilościach przewidzianych w układach zbiorowych pracy. Kapitan statku ze względu na bezpieczeństwo i porządek na statku może wprowadzić całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Kapitan statku może zezwolić na podawanie i spożywanie nieznacznych ilości napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu:

 • dla członków załogi w czasie wolnym od służby - w dniach uroczystości i jubileuszów wynikających ze zwyczajów morskich,
 • dla uczestników organizowanych na statku przyjęć dla delegacji zagranicznych.

 

Dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu na obszarach międzynarodowych portów morskich. 
 Tekst pochodzi z portalu http://www.sprawnik.pl/artykuly,10223,15084,spozywanie-alkoholu-w-miejscu-publicznym