Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przesłanki nieważności decyzji administracyjnej

3.6/5 z 5 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Decyzją Wójt Gminy Z. ustalił, na wniosek XXX Sp. z o.o.., warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku istniejącego tartaku, przewidzianej do realizacji na nieruchomości stanowiącej działkę nr: (...) położonej w miejscowości O. gm. S. W uzasadnieniu wskazano, że planowana inwestycja spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz, że wskazany przez inwestora sposób zabudowy stanowi kontynuację dotychczasowej funkcji tego terenu. Po rozpatrzeniu odwołania Adama Kowalskiego Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało w całości w mocy decyzję organu I instancji. Natomiast skarga Adama Kowalskiego na ww. decyzję Kolegium została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem. Następnie Adam Kowalski wystąpił do SKO z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Z. W uzasadnieniu żądania wskazano na "rażące naruszenia art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z odmiennej interpretacji wskazanej normy prawnej”.

Przesłanki nieważności decyzji administracyjnej

Oceń zasadność żądania Adama Kowalskiego.

 

Rozwiązanie

 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu (art. 157 § 2 KPA).

 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest postępowaniem odrębnym od postępowania, w którym wydano kontrolowaną decyzję, a jego głównym i jedynym celem jest ustalenie, czy decyzja ta jest obarczona jedną z kwalifikowanych wad, określonych w art. 156 § 1 pkt 1-7 KPA, a nie ponowne rozpoznanie sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1996 r., sygn. akt III ARN 70/95).

 

Zgodnie z normą art. 156 § 1 pkt  1-7 KPA organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
  2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
  3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
  4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
  5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
  7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych wyżej w pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne (art. 156 § 1 KPA).

 

 

 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu 156 § 1 pkt  2 KPA decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze skutki, które wywołuje decyzja (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 468/16).

 

W orzecznictwie wskazuje się również, że jako "rażącego" nie można traktować takiego rozstrzygnięcia, które wynika z odmiennej interpretacji danej normy prawnej. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej lub bardziej uzasadnioną - to wybór jednej z takich interpretacji, jeżeli nawet później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako "rażące" naruszenie prawa. Z rażącym naruszeniem prawa mamy więc do czynienia wtedy, gdy uchybienie prawu ma charakter oczywisty, jasny i bezsporny, nie dopuszczający możliwości odmiennej wykładni (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 września 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2414/15).

 

Podstawa prawna:
Art. 156, art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23).

Data: 07.12.2016 10:23
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, przesłanki nieważności, zasadność żądania, KPA
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.