Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus studenta: Postępowanie administracyjne- decyzja administracyjna

4.9/5 z 38 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejszy kazus z postępowania administracyjnego poświęcamy zagadnieniu decyzji administracyjnej.

Kazus studenta: Postępowanie administracyjne- decyzja administracyjna

Treść kazusu

 

Pismem z dnia 3 listopada 2014 r. XYZ Spółka z o.o. wezwała Prezydenta Miasta do zwrotu kwoty 450 000 zł na jej rachunek bankowy od daty otrzymania tego wezwania przez organ. W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 1 grudnia 2014 r., nr 1223 Prezydent Miasta poinformował, że udzielenie i rozliczenie dotacji dla XYZ Spółki z o.o. za 2013 r. odbyło się zgodnie z przepisami prawa, a z rocznego rozliczenia wynika, że tytułem dotacji za 2013 r. Spółka pobrała nadmiernie kwotę 500 000 zł. Z uwagi na to, że na koncie depozytowym Urzędu Miasta do dnia 1 grudnia 2014 r. znajdowała się wpłacona przez Spółkę kwota 450 000 zł, Prezydent zaliczył ją na poczet spłaty należności, zaś oprocentowanie od tej kwoty w wysokości 20 000 zł zaliczył na poczet odsetek. W odwołaniu Spółka domagała się uchylenia decyzji organu I instancji z dnia 1 grudnia 2014 r. w całości i umorzenia postępowania oraz zwrotu kwoty 450 000 zł.

 

Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2014 r. SKO działając na podstawie art. 134 w zw. z 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stwierdziło niedopuszczalność odwołania. SKO uznało, że pismo Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2014 r. nie zawiera rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, ma jedynie charakter informacyjny, więc nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 w zw. z art. 107 § 1 k.p.a. Skoro pismo nie jest decyzją, to nie przysługuje od niego odwołanie w trybie k.p.a.

 

Pytania:

 

Czy rozstrzygnięcie SKO jest słuszne?

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu postępowania administracyjnego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Rozwiązanie kazusu

 

Rozstrzygnięcie SKO jest słuszne.
Pismo Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2014 r. skierowane do XYZ Spółki z o.o. w odpowiedzi na wezwanie do zwrotu kwoty 450 000 zł nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu treści art. 104 w zw. z art. 107 § 1k.p.a. Prezydent Miasta nie miał podstaw prawnych dla rozstrzygnięcia tej sprawy decyzją administracyjną, natomiast pismo adresowane do XYZ Spółki z o.o. nie spełnia żadnych cech prawem przepisanych dla decyzji. SKO zasadnie i prawidłowo stwierdziło niedopuszczalność odwołania, ponieważ jego przedmiot nie istniał.

 

Zgodnie z normą art. 104 k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Składniki decyzji administracyjnej określa natomiast norma art. 107 k.p.a. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

 

Podstawa prawna:
Art. 104, art. 107, art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

 

Orzecznictwo:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt II GSK 343/13.

Data: 23.12.2014 09:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, składniki decyzji administracyjnej
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.