Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kazus dla studenta: Prawo pracy - wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy

5/5 z 32 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Polskie prawo pracy dopuszcza istnienie umów o pracę, w których moment rozpoczęcia pracy (rozumiany, jako moment nawiązania stosunku pracy) jest ustalony, jako data późniejsza w stosunku do daty zawarcia umowy. Przedmiotem niniejszych rozważań jest problematyka wypowiedzenia umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy.

Kazus dla studenta: Prawo pracy - wypowiedzenie umowy przed nawiązaniem stosunku pracy

Stan faktyczny

 

Prezes zarządu przedsiębiorstwa odzieżowego „Jeans” spółka z o.o. Jan B. zawarł z Janiną Z. umowę o pracę na czas nieokreślony dnia 8 października 2014 roku. Jako termin rozpoczęcia pracy strony wskazały dzień 8 grudnia 2014 roku. W listopadzie 2014 roku, z powodu kryzysu na rynku, Jan B. podjął decyzję o rozwiązaniu zawartej umowy o pracę.

 

 

Polecenie

 

Omów, biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, problematykę momentu nawiązania stosunku pracy oraz dopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Rozwiązanie kazusu

 

Otwierając rozważania należy wskazać, że z żadnego przepisu obowiązującego prawa nie wynika zakaz rozwiązania (w tym za wypowiedzeniem) umowy o pracę przed nawiązaniem się stosunku pracy ani też możliwość rozwiązania takiej umowy wyłącznie w okresie zatrudnienia (liczonego od daty nawiązania się stosunku pracy). Przytoczona w treści stanu faktycznego kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który wskazał, że zdefiniowany w art. 22 § 1 k.p. stosunek pracy nawiązuje się - w myśl art. 26 k.p. - w terminie określonym w umowie, jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Przepis art. 26 k.p. przewiduje więc możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia tej umowy i to bez żadnych ograniczeń w czasie, a nadto nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika. Warto podać, że nierozpoczęcie przez pracownika pracy w dniu określonym w umowie o pracę nie wywołuje skutku w postaci nienawiązania się stosunku pracy między stronami umowy o pracę. W świetle art. 26 k.p. umowa o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy. Istotny problem, zdaniem sądu, wyłania się jednak na tle art. 36 § 1 k.p., który uzależnia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wskazany problem polega na konieczności rozstrzygnięcia o długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę (który naturalnie uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy). Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi, na podstawie art. 36 § 11 k.p., okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Możliwość rozumienia art. 36 § 1 k.p., które pozwala wliczyć do zakładowego stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, rozumianego jako okres obowiązywania umowy o pracę, a nie tylko okres liczony od momentu nawiązania stosunku pracy jest – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – kluczem do rozwiązania omawianego problemu. Dotyczący wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony przepis art. 36 § 1 k.p. posługuje się pojęciem „okresu zatrudnienia” wyłącznie dla potrzeb ustalenia długości okresu wypowiedzenia, nie odnosi się natomiast do samej możliwości wypowiedzenia umowy o pracę w czasie przed rozpoczęciem się okresu zatrudnienia. W tej sytuacji należy przyjąć za Sądem Najwyższym, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nie jest uzależniona od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia. Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., czyli dwa tygodnie (ponieważ nie ma okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11 k.p.).

 

Podstawa prawna
Art. 22, art. 26, art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Orzecznictwo
W ramach powyższego tekstu wykorzystano fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt: II PK 56/07, dostępnego w ramach bazy orzeczeń Sądu Najwyższego pod adresem http://www.sn.pl.

Data: 08.12.2014 06:49
Autor/źródło: Terlecki Radosław
Kategoria: Prawo, Studia, Kazusy
Słowa kluczowe: kazus, rozwiązanie umowy, nawiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.