Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Podsumowanie tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Aplikacja 2020: Zmiany w prawie rodzinnym, o których nie możesz zapomnieć na egzaminie

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Już niedługo adepci prawa zmierzą się z pytaniami na egzaminie wstępnym na aplikacje prawnicze. W ramach przedegzaminacyjnych powtórek przedstawiamy najważniejsze zmiany KRO, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Aplikacja 2020: Zmiany w prawie rodzinnym, o których nie możesz zapomnieć na egzaminie

 Zmiany, które obowiązują od 20.09.2019 r.

 

Ustawa z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1146). Odnosi się do zagadnienia ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa oraz kurateli.

 

Poprzednio obowiązujące przepisy KRO nie pozwalały na ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa po śmierci dziecka, jeżeli dziecko nie było powodem w już toczącej się sprawie (art. 6115 i art. 84 § 1). Taką możliwość miał tylko prokurator. Po wejściu zmian w życie uprawnienie to zostało rozszerzone również na ojca i matkę dziecka. Uprawnienie do ustalenia macierzyństwa i ojcostwa po śmierci dziecka, które było powodem w sprawie przechodzi na jego zstępnych. Nie zmienia się zasada, iż granicą czasową dla wytoczenia powództwa przez matkę (ojca) o ustalenie macierzyństwa (albo ojcostwa) jest osiągnięcie przez dziecko pełnoletności. W sytuacji, gdy dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletniości, tylko do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Podobne rozwiązania przewidziano w przypadku procesu o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

 

Zmieniono również kwestie reprezentacji dziecka przez kuratora. Znowelizowany art. 99 KRO ma zastosowanie zarówno do kuratora ustanowionego w celu reprezentowania dziecka w toku postępowania (przed sądem lub innym organem, np. administracji), jak i w odniesieniu do dokonania czynności, gdy rodzice (jeden z rodziców) nie mogą go reprezentować. Wedle nowych regulacji,  kuratorem reprezentującym dziecko będzie mógł zostać adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka lub ukończył specjalne szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb dziecka. W innych, mniej skomplikowanych wypadkach (za wyłączeniem spraw karnych) kuratorem może zostać ustanowiona osoba posiadająca wykształcenie prawnicze i wykazująca znajomość potrzeb dziecka (np. aplikant adwokacki lub radcowski). Kurator jest obowiązany udzielić na piśmie (lub w formie e-mail) na wniosek rodzica, który nie uczestniczy w postępowaniu, informacji o przebiegu postępowania i czynnościach podjętych w jego trakcie. Po stronie rodziców natomiast także istnieje obowiązek udzielenia kuratorowi informacji o dziecku, jego stanie zdrowia, oraz sytuacji rodzinnej. Istotną nowością jest nakaz, by kurator nawiązał z dzieckiem kontakt i informował je o przebiegu postępowania, sposobie jego zakończenia oraz konsekwencjach podjętych działań. Przekaz ma być dostosowany do rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopienia dojrzałości dziecka.
Działalność kuratora ma charakter odpłatny, zatem za podejmowane czynności kuratorowi przysługuje wynagrodzenie. O wynagrodzeniu orzeknie ten sąd lub organ, przed którym kurator reprezentuje dziecko, w oparciu o przepisy proceduralne właściwe dla danego postępowania, stosując jednak przepisy stosowane w postępowaniu cywilnym.


Zmiany, które obowiązują od 30.11.2019 r.

 

Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2089) dostosowuje przepisy KRO do wyroku TK z dnia 16 maja 2018 r. (sygn. SK 18/17), który zakwestionował konstytucyjność rozwiązania iż termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki przez pełnoletnie dziecko nie ma związku z datą powzięcia wiadomości o tym fakcie.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, dziecko po osiągnięciu pełnoletności będzie ma rok na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, od dnia dowiedzenia się, że nie pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dowie się o tym przed osiągnięciem pełnoletności, termin ten będzie biegł od dnia osiągnięcia pełnoletności.

 

Zdecydowano także, iż bieg 3-letniego terminu do wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa będzie liczony od dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że o rozbieżności między prawnie ustaloną więzią a więzią biologiczną dziecko dowie się dopiero po osiągnięciu pełnoletności. W takiej sytuacji dla rozpoczęcia biegu terminu miarodajna będzie data dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę do wytoczenia powództwa.

 

Wydłużono również terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa. I tak też, okres na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa przez matkę albo kobietę wpisaną w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, wydłużono z sześciu miesięcy do roku (od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka). W dłuższym rocznym terminie uprawniony do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie również mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, liczonym od dnia dowiedzenia się o tym fakcie. Roczny termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, liczony od dnia dowiedzenia się o tym, obowiązuje również dziecko.

 

 

 

 

Do roku wydłużony został także termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki oraz powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa swego męża, w obu przypadkach liczonym od dnia dowiedzenia się o tym fakcie.

 

Co do uznania ojcostwa, nowe przepisy stanowią, że w sytuacji, gdy dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa będzie mogło nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania można będzie wytoczyć w terminie roku od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Z żądaniem ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa dziecko będzie mogło wystąpić po osiągnięciu pełnoletności w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed osiągnięciem pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa będzie biegł od dnia osiągniecia pełnoletniości.
 


Podstawa prawna:
 

Art. 61(10), art. 61(13), art. 61(14), art. 61(15), art. 83, art. 99 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2020.1359).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.