Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin notarialny 2019: Zadanie drugie-umowa spółki komandytowej

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Drugiego dnia egzaminu notarialnego dla zdających przygotowano zadanie, polegające na sporządzeniu projektu aktu notarialnego, którym była umowa spółki komandytowej.

Egzamin notarialny 2019: Zadanie drugie-umowa spółki komandytowej

Treść kazusu

 

Adam Adamowski, Bartosz Bogdański i Cezary Czarny zamierzają zawiązać spółkę komandytową, w której mają być komandytariuszami, a komplementariuszem „Wspólnicy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000898989). Adam Adamowski jest wspólnikiem oraz jedynym członkiem zarządu „Wspólnicy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000898989). Spółka ta nie ma rady nadzorczej. Wspólnicy spółki komandytowej w umowie, którą chcą zawrzeć, nie przewidują ukształtowania umowy spółki i działalności spółki w sposób umożliwiający odpowiedzialność komandytariuszy za długi spółki jak komplementariusza. Zawiązywana spółka komandytowa ma się zajmować działalnością budowlaną. Komplementariusz spółki ma wnieść do niej wkład pieniężny w wysokości 250000 zł. Komandytariusz Adam Adamowski rozważa wniesienie do spółki komandytowej udziałów we „Wspólnicy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000898989) o wartości 250000zł, a gdyby było to niemożliwe, to wkładu pieniężnego w wysokości 250 000zł.Wkładem komandytariusza Bartosza Bogdańskiego ma być albo (1) wniesienie100 udziałów w BaBoBud spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000888888)o wartości 100 000zł (której Bartosz Bogdański jest jedynym wspólnikiem) i wkładu pieniężnego o wartości 50 000 zł albo -gdyby to było niemożliwe-(2) wkładu pieniężnego o wartości 150 000 zł. Wkład komandytariusza Cezarego Czarnego ma polegać na wniesieniu wkładu pieniężnego o wartości 100 000 zł oraz wniesieniu własnej pracy polegającej na organizacji działu zajmującego się przygotowywaniem ofert przetargowych w zamówieniach publicznych, w których może uczestniczyć spółka. Pozostali wspólnicy nie mają doświadczenia w takich kwestiach, zajmują się bowiem wyłącznie organizacją procesu budowlanego i zgodnie wyceniają tak ustalony wkład wspólnika na 50 000 zł. Gdyby nie było możliwe takie ukształtowanie wkładów wspólnika, wniesie on wkład pieniężny o wartości 150 000 zł. Suma komandytowa dla każdego komandytariusza ma wynieść po 100 000 zł. Założeniem wspólników jest ukształtowanie umowy w sposób umożliwiający zbywanie ogółu praw i obowiązków w spółce (członkostwa w spółce) bez osobnych czynności z udziałem pozostałych wspólników, a zatem tylko na podstawie umowy wspólnika zbywającego ogół praw i obowiązków z nabywcą.

 

Polecenie

 

Proszę sporządzić, jako notariusz Jan Nowak prowadzący Kancelarię Notarialną w Oleśnicy, ul.Dębowa 7, projekt aktu notarialnego, obejmującego umowę spółki komandytowej, bez konieczności zamieszczania podpisów. Projekt aktu notarialnego powinien być sporządzony w oparciu o wskazane wyżej dane zawarte w zadaniu, zgodnie z przepisami prawa, a zatem zadaniem zdającego jest takie sformułowanie umowy, aby w umowie ujęte były elementy zgodne z przepisami prawa i pominięte elementy, które nie mogą się znaleźć w umowie spółki. Jeżeli wola stron umowy została wskazana alternatywnie (w wariantach),zdający powinien określić tekst umowy zgodnie z wymogami przepisów prawa. W razie, gdy dopuszczalne –zdaniem zdającego –są oba warianty, należy wybrać pierwszy z podanych wariantów.

 

Uwaga! Zdający powinien uwzględnić założenia zadania i uzupełnić brakujące elementy stanu faktycznego według własnego uznania. W projekcie aktu notarialnego zdający winien określić wysokość należnego wynagrodzenia notariusza (w maksymalnej wysokości) oraz pobranych świadczeń publicznoprawnych, jeśli są należne, do których pobrania zobowiązany jest notariusz. Zdający jest też zobowiązany do wskazania dokumentów, stanowiących podstawę należytego zabezpieczenia interesów stron oraz niezbędnych do wykonania czynności i opisania ich w taki sposób, aby na podstawie samej treści projektu aktu notarialnego można było ustalić formę i treść tych dokumentów. Co ważne, zdający –na potrzeby egzaminu –nie musi w projekcie aktu zamieszczać informacji i oświadczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z regulacji w sprawie ochrony  i przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

 

Zdający powinien sporządzić umowę spółki komandytowej. Zagadnienia, na które powinien zwrócić uwagę, to:

  1. Prawidłowe określenie firmy spółki, to jest z uwzględnieniem wymogów z art. 104 k.s.h. W szczególności zwrócić należy uwagę na konieczność zamieszczenia w firmie spółki firmy komplementariusza w pełnym brzmieniu tej firmy, tj. wraz z dodatkiem wskazującym formę prawną. Dodatek ten musi być zamieszczony w pełnym brzmieniu, tj. „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  2. Wspólnicy wyraźnie zakładają brak możliwości ukształtowania umowy spółki w ten sposób, aby zaistniała odpowiedzialność komandytariusza za długi spółki. Tym samym, zdający nie powinien zamieszczać w firmie spółki danych komandytariuszy, bowiem w takiej sytuacji zaistniała by ich odpowiedzialność tak jak komplementariusza, co wynika z  art. 104 § 4 k.s.h.
  3.  Zdający powinien prawidłowo rozwiązać problem reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem jej zarządu. Na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. wymagane jest powołanie pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników. Nie ma natomiast podstaw do stosowania do zawarcia umowy spółki art. 15 k.s.h., nie dochodzi bowiem do zawarcia umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub umowy podobnej.
  4. W ocenie Zespołu,nie zachodzi potrzeba kształtowania reprezentacji spółki z o.o. w ten sposób, aby do aktu miał stawać w jej imieniu pełnomocnik powołany uchwałą wspólników do reprezentacji z członkiem zarządu oraz członek zarządu bądź pełnomocnik powołany przez niego do reprezentacji spółki z pozostałymi stronami umowy. Takie ukształtowanie reprezentacji jest nadmiernie nie potrzebnie czasem pojawia się w praktyce. Samo zastosowanie takiej konstrukcji nie skutkuje jednak nieważnością aktu i wadliwością reprezentacji, nie powinno mieć zatem wpływu na ocenę.
  5. Adam Adamowski wskazuje na zamiar wniesienia do spółki, o ile jest to możliwe, udziałów we „Wspólnicy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000898989), a jeżeliniebędzieto możliwe, wkładu pieniężnego. Zdający powinien zwrócić uwagę na treść art. 107 § 3 k.s.h., który wyklucza wniesienie przez komandytariusza do spółki komandytowe udziałów lub akcji spółki będącej komplementariuszem. W tej sytuacji jedynym prawidłowym rozwiązaniem wniesienia wkładów rzez Adama Adamowskiego jest wniesienie wkładu pieniężnego. Odmienne rozwiązanie powinno skutkować obniżeniem oceny.
  6. 6.Bartosz Bogdański wskazuje na zamiar wniesienia udziałów w BaBoBud spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000888888)o wartości 100000zł oraz wkładu pieniężnego o wartości 50 000 zł, a gdyby to było niemożliwe – to wkładu pieniężnego o wartości 150 000 zł. Należy zauważyć, że do wniesienia do spółki komandytowej jako wkładu udziałów spółki innej, niż spółka będąca komplementariuszem, nie ma zastosowania wskazany wyżej art. 107 §3 k.s.h. W tej sytuacji dopuszczalne jest wniesienie przez wspólnika Bartosza Bogdańskiego udziałów we wskazanej spółce oraz wkładu pieniężnego w wysokości 50000zł. Odmienne rozwiązanie powinno skutkować obniżeniem oceny.
  7. Co do wkładów Cezarego Czarnego, to oczywiście dopuszczalne jest wniesienie wkładów pieniężnych. Należy jednak wskazać, że dla spółki osobowej nie ma zastosowania art. 14 § 1 k.s.h., zakazujący wniesienia pracy bądź usług do spółki kapitałowej, a nie osobowej. Tym samym wspólnik może wnieść wyceniony na 50000 zł wkład w postaci własnej pracy, tym bardziej, że wycena wkładu została –jak wynika z zadania –ustalona zgodnie przez wspólników. Dopuszczalne jest zatem wniesienie wkładu w postaci 100 000 zł wkładu pieniężnego i 50000zł wkładu w postaci opisanej w zadaniu pracy wspólnika. Suma komandytowa ustalona została w kwocie 100 000 zł, a zatem nie ma zastosowania także zakaz z art. 107 § 2k.s.h. bowiem wartość innych wkładów –w tym przypadku wkładów pieniężnych o wartości 100000 zł –nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.
  8. Z uwagi na wskazanie przez wspólników, że ich zamiarem jest ukształtowanie umowy w sposób umożliwiający zbywanie ogółu praw i obowiązków w  spółce bez osobnych czynności z udziałem pozostałych wspólników, konieczne jest zawarcie w umowie stosownych postanowień wymaganych przez art. 10 § 1 i2 k.s.h., tj. zarówno postanowienia wskazującego na możliwość przeniesienia ogół upraw i obowiązków, jaki wyłączenia konieczności uzyskania pisemnej zgody wspólników.
  9. Nie jest błędem identyfikowanie wszystkich osób fizycznych przez podawanie ich numerówPESEL. Nie powinno podlegać ocenie to, jak zapisany został numer PESEL, tj. właściwym ciągiem liczb czy też dowolnymi znakami, jak np.: XXX.


Źródło:

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.