Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Nowe regulacje prawa zamówień publicznych

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych powoli przechodzi do historii. Znamy już główne założenia nowej ustawy, która zastąpi tę obowiązującą obecnie.

Nowe regulacje prawa zamówień publicznych

Najważniejsze założenia nowej ustawy

 

Najważniejsze propozycje zawarte w projekcie to:

 1. wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej;
 2. zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych;
 3. uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych - wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej;
 4. zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego,
 5. wprowadzenie obowiązku oceny umowy  w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;
 6. zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w  trybie partnerstwa innowacyjnego;
 7. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 8. usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
 9. wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy;
 10.  usprawnienie systemu kontroli;
 11. wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.


Nowa ustawa liczyć ma 678 artykułów. 


Polityka zakupowa państwa

 

Zgodnie z projektowanych art. 22 ustawy, polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

 1. aspektów normalizacyjnych;
 2. kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
 3. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
 4. upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych.

W polityce zakupowej państwa, określając planowane działania administracji rządowej, uwzględnia się cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju. Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata, a przyjmuje ją Rada Ministrów, w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych

 

Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych nastąpić ma przez:

 • wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 • nałożenie na centralne organy administracji rządowej obowiązku określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa;
 • wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
 • koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów UE);
 • zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
 • wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

 

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego ma nastąpić poprzez:

 • określenie zasad kształtowania umów;
 • wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych, np.  dotyczących nadmiernych kar umownych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia opartych o ceny materiałów.

 

Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

 

Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) spowoduje:

 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;
 •  utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych.

 

 

Usprawnienie systemu kontroli

 

Usprawnienie systemu kontroli przybierze postać przede wszystkim:

 • utworzenia Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, który będzie pełnić rolę forum wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami kontroli,
 • wspólnych przepisów ogólnych dotyczących kontroli zamówień publicznych,
 • przeprowadzania kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,
 • obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

 

Wejście w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zaproponowane przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:
projekt ustawy Prawo zamówień publicznych
projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.