Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka - terminy z KPA!

4.4/5 z 40 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Kodeks postępowania administracyjnego to jeden z podstawowych aktów prawnych, którego znajomość obowiązuje na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. W porównaniu do Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego jest mało obszerną ustawą. Warto jednak przypomnieć sobie kilka terminów związanych z procedurą administracyjną, bo być może pojawią się one na tegorocznym teście egzaminacyjnym.

Szybka powtórka - terminy z KPA!

Postępowanie administracyjne opiera się przede wszystkim na wydawanych decyzjach – te z kolei powstają w oparciu o określone wnioski zainteresowanych osób lub z mocy samego prawa. Niezależnie od tego każda sprawa natury administracyjnej powinna zostać załatwiona w odpowiednim czasie. Zgodnie z treścią art. 35 §3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Z kolei art. 217 §3 KPA stanowi, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.Kwestia terminów administracyjnych została proszona przede wszystkim jednak w treści art. 56-60 KPA, zgodnie z którymi Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  • •    wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  • •    nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
  • •    złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  • •    złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
  • •    złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
  • •    złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.


W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Najistotniejsze znaczenie w postępowaniu administracyjnym ma jednak określenie terminu, w którym każdy zainteresowany może odwołać się od nałożonej decyzji lub złożyć zażalenie na konkretne postanowienie.

Odwołanie - wnosi się je w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Zażalenie – wnosi się je w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Wznowienie postępowania - Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.


 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.