Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Roszczenie windykacyjne właściciela rzeczy

4/5 z 3 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W dzisiejszej powtórce skupimy się na roszczeniu windykacyjnym, czyli specjalnym uprawnieniu właściciela rzeczy. Jaka jest jego treść? Przeciwko komu przysługuje? Czy ulega przedawnieniu? Odpowiedź na te i inne pytanie znajdziecie poniżej.

Roszczenie windykacyjne właściciela rzeczy

Treść roszczenia windykacyjnego

 

Zgodnie z art. 222 § 1 KC, właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

Charakter roszczenia windykacyjnego

 

Roszczenie windykacyjne ma charakter obiektywny, dlatego też dla jego uwzględnienia wystarczające jest ustalenie, że powód jest właścicielem opisanych w pozwie rzeczy, pozwanemu zaś żaden tytuł do władania przedmiotem własności powoda nie przysługuje (zob. wyrok SA w Szczecinie z 28 września 2017 roku I ACa 220/17).

 

Wykonywanie uprawnień właściciela a problem nadużycia jego prawa

 

Wykonywanie uprawnień właściciela nie stanowi nadużycia jego prawa. Łączy się z tym uzasadnione domniemanie, że korzystanie z przyznanych ustawą uprawnień związanych z prawem własności jest zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa. Nie może być kwalifikowane jako nadużycie prawa podmiotowego wniesienie powództwa windykacyjnego, nawet jeśli zmierzało do przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości i niezależnie od tego w jakim terminie przed upływem okresu niezbędnego do zasiedzenia je wytoczono (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia  5 maja 2017 r., VI ACa 166/16).

 

 

Wyłączenie przedawnienia roszczenia windykacyjnego

 

Roszczenia właściciela przewidziane w artykule 222 KC nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości. Dodatkowo, roszczenie windykacyjne nie ulega przedawnieniu, jeżeli dotyczy rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

 

Legitymacja bierna w procesie windykacyjnym

 

Legitymacja bierna w procesie windykacyjnym przysługuje tylko tym osobom, które faktycznie sprawują władztwo nad rzeczą, która ma podlegać wydaniu.


Relacja między posiadaniem roszczenia windykacyjnego a interesem prawnym w ustaleniu własności

 

Zasadnie uznaje judykatura, że interesem prawnym w ustaleniu własności nie dysponuje strona, która może wystąpić z roszczeniem windykacyjnym. Jak wskazał SN, brak jest interesu prawnego, o którym mowa w art. 189 KPC, jeżeli istnieje możliwość wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym lub roszczeniem odszkodowawczym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r. IV CKN 686/00).
Skierowanie powództwa windykacyjnego przeciwko jednemu z małżonków będących współposiadaczami samoistnymi nieruchomości
Wytoczenie przez właściciela nieruchomości powództwa windykacyjnego przeciwko jednemu z małżonków władających tą nieruchomością przerywa bieg terminu zasiedzenia tylko w stosunku do pozwanego małżonka. A zatem, jeżeli w procesie o wydanie nieruchomości właściciel pozwał tylko jednego z małżonków, pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, to bieg terminu zasiedzenia zostaje przerwany tylko wobec małżonka pozwanego w sprawie o wydanie nieruchomości. To oznacza, że drugi z małżonków nie uzyska stwierdzenia własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli nie wykaże odpowiednio długiego okresu samoistnego posiadania, a więc materialnoprawnej przesłanki zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2016 r. , IV CSK 397/15).

 

Podstawa prawna:
Art. 222, art. 223 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.