Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Sądy szukają sędziów i referendarzy sądowych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo rodzinne i opiekuńcze: Sprawowanie opieki nad małoletnim

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę. Zasady sprawowania opieki nad małoletnim określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 154 – 164.

Prawo rodzinne i opiekuńcze: Sprawowanie opieki nad małoletnim

Obowiązek należytej staranności

 

Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

 

Piecza nad osobą i majątkiem

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką i podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

 

Opiekun sprawując pieczę nad osobą i majątkiem małoletniego podlega nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 § 1 KRO.), przy czym we wszelkich "ważniejszych sprawach" dotyczących osoby lub majątku małoletniego musi uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego, co wynika wprost z treści art. 156 KRO. Taką "ważniejszą sprawą" dotyczącą osoby małoletniego jest w rozumieniu art. 156 KRO np. wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody przez opiekuna na uznanie dziecka. Zatem w świetle powołanego wyżej przepisu wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego dziecka, zamiast matki dziecka, może nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. Zezwolenia takiego udziela sąd opiekuńczy w postępowaniu toczącym się z wniosku opiekuna w trybie unormowanym w art. 593 KPC (zob. postanowienie SN z dnia  16 kwietnia 1996 r., sygn. akt II CRN 43/96).

 

Do ważniejszych spraw dotyczących majątku małoletniego należy także m.in. wytaczanie powództw o roszczenia majątkowe - zwłaszcza w większym rozmiarze - niezwiązane ze zwykłym zarządem majątkiem małoletniego. Z powyższego wynika zatem, iż opiekun przed wytoczeniem powództwa winien uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tego rodzaju czynności. Należy pamiętać, że czynność procesowa w postaci wytoczenia powództwa, może zostać konwalidowana. (zob. wyrok SO w Gdańsku  z dnia  22 września 2011 r., sygn. akt III Ca 302/11).

 

Również o decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego opiekun powinien informować jego rodziców, którzy uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu.

 

Przemijająca przeszkoda w sprawowaniu opieki

 

Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.

 

Wyłączenie prawa reprezentacji

 

Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką:

  1.  przy czynnościach prawnych między tymi osobami;
  2. przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym.

 

Inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką

 

Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką. Sąd opiekuńczy może jednak zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.

 

Sąd opiekuńczy może także zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego.

 

Wynagrodzenie opiekuna

 

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

 

Nakłady i wydatki związane ze sprawowaniem opieki

 

Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

 

 

Przedawnienie roszczeń osoby pozostającej pod opieką

 

Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki przedawnia się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

 

Podstawa prawna:
Art. 154, art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 160, art. 161, art. 162, art. 163, art. 164 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.