Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowy termin egzaminu radcowskiego i adwokackiego
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Szybka powtórka: Prawa i obowiązki małżonków

2.9/5 z 7 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsza powtórka będzie dotyczyła praw i obowiązków małżonków. Zawarcie małżeństwa determinuje powstanie, w sferze osobistej i majątkowej każdego z małżonków, nowych praw podmiotowych oraz odpowiadających im wzajemnych obowiązków drugiego małżonka. Co to za prawa i obowiązki? O tym dowiesz się po lekturze niniejszego artykułu.

Szybka powtórka: Prawa i obowiązki małżonków

Równość praw i obowiązków

 

Rozpatrując powyższą tematykę trzeba mieć na względzie zasadę wyrażoną w art. 23 kro, gdzie ustawodawca stwierdził, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.

 

Katalog praw i obowiązków

 

Prawa i obowiązki w małżeństwie można podzielić na  osobiste (niemajątkowe) oraz majątkowe.

Wśród niemajątkowych należy wskazać poniższe grupy praw i obowiązków, które dotyczą:

 • wspólnego pożycia,
 • wierności,
 • wzajemnej pomocy,
 • współdziałania dla dobra rodziny,
 • sprawy wyboru nazwiska, miejsca zamieszkania, pobytu oraz obywatelstwa małżonków,
 • rodzicielstwa ich wspólnych dzieci.

 

Z kolei prawa  i obowiązki majątkowe dzielimy na poniższe trzy grupy:

 • ściśle majątkowe,
 • dotyczące korzystania z majątku drugiego małżonka.
 • Zarząd majątkiem wspólnym i majątkami odrębnymi

 

Rozstrzygnięcie w przedmiocie istotnych spraw rodziny

 

W rozumieniu art. 24 kro, małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

 

Decyzja o nazwisku małżonka

 

Przepisy kodeksu stanowią, że każdy z małżonków posiada uprawnienie do złożenia oświadczenia prze kierownikiem urzędu stanu cywilnego w przedmiocie nazwiska, które będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

W kwestii nazwiska małżonkowie mogą się zdecydować na poniższe rozwiązania:

 • mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,
 • każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko,
 • połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka (nie może zawierać więcej niż dwa człony.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 


Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

 

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

 

Kodeks zawiera specyficzne narzędzie reakcji na nieprzyczynianie się współmałżonka do zaspokojenia potrzeb rodziny. Według art. 28 kro, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz, o którym mowa wyżej, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.

 

Korzystanie z mieszkania i z przedmiotów urządzenia domowego

 

Jeśli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Taką samą zasadę stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

 

Zwykły zarząd

 

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.


Solidarna odpowiedzialność

 

Małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Sąd może na żądanie jednego z małżonków z ważnych powodów postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne względem osób trzecich, jeśli było im wiadome.

 

Podstawa prawna: art. 23-30 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)
Literatura: Marek Andrzejewski, ,,Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz", wyd. II

Data: 23.11.2015 15:41
Autor/źródło: Kuc Marek
Kategoria: Prawo, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawa i obowiązki małżonków, małżeństwo, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawa i obowiązki majątkowe
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.