Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Prawa i obowiązki małżonków

5/5 z 41 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Prawa i obowiązki małżonków zostały uregulowane przez prawodawcę w ramach przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego znajomości wymaga się od przyszłych aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej, notarialnej oraz komorniczej. Przed egzaminem wstępnym warto powtórzyć ten niewielki wycinek prawa rodzinnego.

Przed egzaminem wstępnym na aplikację: Prawa i obowiązki małżonków

Równe prawa i obowiązki w małżeństwie

 

Wstępnie warto nadmienić, iż małżeństwo jest w polskim porządku prawnym określane jako związek kobiety i mężczyzny (tym przede wszystkim małżeństwo różni się od konkubinatu, w którym płeć ma znaczenie drugorzędne), do którego dochodzi w drodze złożenia zgodnych oświadczeń woli na warunkach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej jako „k.r.o.”).

 

 

Zgodnie z ustawą małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jak podniesiono w judykaturze (por. uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I GZ 47/13), z obowiązków tych nie zwalnia nawet istnienie rozdzielności majątkowej.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Rozstrzyganie istotnych spraw rodziny

 

Małżonkowie mają obowiązek rozstrzygać wspólnie o wszelkich istotnych sprawach rodziny. W braku porozumienia co do sposobu rozwiązania istotnej kwestii rodzinnej każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

 

Nazwisko małżonków

 

Wśród normujących materię praw i obowiązków małżonków przepisów kodeksu ustawodawca umieścił także regulacje dotyczące nazwiska. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 

Zaspokajanie potrzeb rodziny

 

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz, o którym mowa, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. W praktyce stosowania prawa (zob. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 873/13) podkreśla się, że wyrażony w przepisie art. 27 k.r.o. obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ma charakter alimentacyjny i wchodzi w zakres szerzej nakreślonych, wynikających z treści art. 23 k.r.o. (zob. powyżej), obowiązków wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny. Z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń z art. 27 k.r.o., wynika, że ich celem jest dostarczenie uprawnionemu środków do zaspokojenia jego bieżących potrzeb.

 

Prawo do mieszkania

 

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie do przedmiotów urządzenia domowego.

 

Działanie w sprawach zwykłego zarządu

 

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

 

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania

 

Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Z ważnych powodów sąd może - na żądanie jednego z małżonków - postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Ucząc innych, sami się uczymy."

 

Podstawa prawna
Art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28, art. 281, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).
Art. 18 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I GZ 47/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 873/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.