Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób niezaszczepionych na Covid -19 w świetle Konstytucji
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

8 najważniejszych pojęć z prawa rodzinnego i opiekuńczego - ustanowienie opieki

4.9/5 z 35 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Emocje pewnie już opadły i teraz tylko czekać na wyniki egzaminów wstępnych. Każdemu życzymy dostania się na upragnioną aplikację! Ale nie możecie spocząć na laurach i dlatego dzisiejszy skrypt poświęcamy prawu rodzinnemu i opiekuńczemu oraz dedykujemy go wszystkim tym, którzy chcieliby powtórzyć zagadnienie ustanowienia opieki.

8 najważniejszych pojęć z prawa rodzinnego i opiekuńczego - ustanowienie opieki

Przesłanki ustanowienia opieki

 

Ustanawia się opiekę dla dziecka, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje jednemu z rodziców, co ma miejsce w przypadku:

  • śmierci drugiego,
  • braku pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • pozbawienia albo zawieszenia władzy rodzicielskiej,

nie ma potrzeby ustanowienia opieki.

 

 

Opieka jednoosobowa i opieka wspólna

 

Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."

 

Zarządzenia ochronne

 

Jeżeli dobro pozostającego pod opieką tego wymaga, sąd opiekuńczy wydaje niezbędne zarządzenia dla ochrony jego osoby lub majątku aż do czasu objęcia opieki przez opiekuna. W szczególności sąd opiekuńczy może ustanowić w tym celu kuratora.

 

Kto nie może zostać opiekunem?

 

Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Nie może być ponadto ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

 

Preferencja w ustanowieniu opiekuna

 

Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska. W razie potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy zastępczej, sąd powierza sprawowanie opieki, przede wszystkim:

  1. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej - rodzicom zastępczym,
  2. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka - osobom prowadzącym ten dom,
  3. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - osobom prowadzącym tę placówkę,
  4. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: socjalizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej - osobom bliskim dziecka
  • w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 

Ustanowienie opiekuna dla kilku osób

 

Sąd opiekuńczy może ustanowić jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeczności między ich interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.

 

Obowiązek objęcia opieki

 

Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku.
Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:
Art. 145, art. 146, art. 147, art. 148, art. 149, art. 151, art. 152, art. 153 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2012.788)

Data: 28.09.2015 09:24
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia
Słowa kluczowe: prawo rodzinne i opiekuńcze, ustanowienie opieki, kto nie może zostać opiekunem, obowiązek objęcia opieki
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.