Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Z cyklu przedegzaminacyjnych powtórek - nadzór nad sprawowaniem opieki

5/5 z 21 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Prawo rodzinne i opiekuńcze należy do tych dziedzin prawa, których znajomość jest konieczna dla tych, którzy przystępują do egzaminów wstępnych na aplikację. W związku z tym dzisiaj przedstawiamy opracowanie zagadnienia nadzoru nad sprawowaniem opieki w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z cyklu przedegzaminacyjnych powtórek - nadzór nad sprawowaniem opieki

Zasady nadzoru
 

Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Może on żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.
 

 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 czerwca 1976 roku (sygn. akt III CZP 46/75), opiekunowie (opiekun), podlegają stałemu nadzorowi sądu opiekuńczego (art. 155 § 1 k.r.o.). Nadzór ten powinien być tak zorganizowany, aby sąd opiekuńczy uzyskiwał regularne i rzeczywiste dane o sposobie sprawowania opieki i jej wynikach, a więc aby kontrola ze strony sądu była realna. Sąd ten nie może się przeto ograniczać do odbierania samych sprawozdań od opiekunów (opiekuna). Powinien ponadto sprawdzać, w jakich warunkach dziecko żyje, jak się przedstawia jego rozwój fizyczny i duchowy, jakie robi postępy w nauce; w miarę potrzeby badać dziecko przez specjalistów (lekarzy, psychologów), kontaktować się z innymi organami (np. ze szkołą), sprawdzać warunki bytowania dziecka za pośrednictwem kuratora sądowego itp. Chodzi o to, aby nadzór był rzeczywisty, a nie formalny. Sąd opiekuńczy powinien też przesłuchiwać dziecko poddane opiece, oczywiście w dłuższych odstępach czasu i w taki sposób, aby nie wzbudzać u niego nieufności do opiekuna. Należy też kontrolować, czy opiekunowie nie podejmują, wbrew art. 156 k.r.o., sami decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku małoletniego.

 

Sprawozdania i rachunki
 

Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.
Jak wyniki z powyższego składanie przez opiekuna sprawozdań jest obligatoryjne, a opiekun nie może się od powyższego obowiązku uchylić.

 

Kontrola sądowa
 

Sąd opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza. Zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem zarządu majątkiem.

 

Zarządzenia nadzorcze
 

Jeżeli opiekun nie sprawuje należycie opieki, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Jako przykładowe zarządzenia nadzorcze, Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że sąd opiekuńczy może w szczególności:
 

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną; skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Podstawa prawna:
 

Art. 109, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168 ustawy z dnia 25 lutego 1965 roku – Kodeks rodzinny I opiekuńczy.

Data: 17.09.2014 08:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje
Słowa kluczowe: opieka nad dzieckiem, opiekun, sąd opiekuńczy, władza rodzicielska
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.