Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Egzamin notarialny - opracowanie aktu notarialnego (umowa spółki komandytowej)

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W ramach powtórki przed egzaminem notarialnym, który odbędzie się w dniach 5 – 7 września 2017 roku, przedstawiamy zadanie egzaminacyjne, z którym zmagali się zdający egzamin notarialny 7 września 2016 roku.

Egzamin notarialny - opracowanie aktu notarialnego (umowa spółki komandytowej)

Treść zadania egzaminacyjnego

 

Zbigniew  Nowak,  Jan  Bąk  i  Tadeusz  Kowal  zamierzają  zawiązać  spółkę komandytową,  w  której  mają  być  komandytariuszami,  a  komplementariuszem  ma  być „NOVA Development” spółka akcyjna (KRS 0000999999).

 

Zbigniew  Nowak  jest  akcjonariuszem  oraz  jedynym  członkiem  zarządu  „NOVA Development” spółka  akcyjna. Oprócz  Zbigniewa Nowaka akcjonariuszami spółki są Karol Kowalski, Tadeusz Malinowski i Janusz Pawlak. Każdy z akcjonariuszy  ma po 25  %  akcji w  spółce.  Wszystkie  akcje  w  spółce  akcyjnej  są  opłacone.  Spółka  akcyjna  została zarejestrowana w roku 2010.

 

Wspólnicy  spółki  komandytowej  w  umowie,  którą  chcą  zawrzeć,  nie  przewidują ukształtowania  umowy  spółki  w  sposób  umożliwiający  odpowiedzialność  komandytariuszy za  długi  spółki  jak  komplementariuszy.  Zbigniew  Nowak  chciałby  jednak,  o  ile  jest  to możliwe  i  nie  zmieni  zasad  odpowiedzialności  komandytariusza  za  długi  spółki, zamieszczenia w firmie także jego imienia i nazwiska.

 

Zawiązywana  spółka  komandytowa  zajmować  ma  się  działalnością  deweloperską. Komplementariusz spółki ma wnieść do niej wkład pieniężny w wysokości 150.000 złotych. Komandytariusz  Zbigniew  Nowak  rozważa  wniesienie  do  spółki  komandytowej  akcji w „NOVA Development” spółka akcyjna (KRS 0000999999), o wartości nominalnej 150.000 złotych, a gdyby było to niemożliwe, to wkładu pieniężnego w wysokości 150.000 złotych. Wkłady Zbigniewa Nowaka mają być wniesione w całości do końca roku 2016.Wkłady  komandytariuszy  Jana  Bąka  i  Tadeusza  Kowala  mają  być  wkładami pieniężnymi w wysokości po 50.000 złotych. Suma  komandytowa  dla  każdego  komandytariusza  planowana  jest  na  kwotę  będącą dwukrotnością wartości jego umówionych wkładów.

 

Wspólnicy przewidują, iż udział w zysku ma być określony według stosunku wartości umówionych  wkładów  wspólników,  o  ile  jest  to  zgodne  z  przepisami  Kodeksu  spółek handlowych. Wspólnicy przewidują, iż umowa spółki powinna wykluczyć możliwość innych, niż wskazany wyżej udział w zysku, corocznych wypłat ze spółki.

 

Wspólnicy  przewidują,  że  zmiana  umowy  wymagać  będzie  większości  2/3 wspólników  spółki.  Założeniem  wspólników  jest  ukształtowanie  umowy  w  sposób umożliwiający  zbywanie  ogółu  praw  i  obowiązków  w  spółce  bez  osobnych  czynności z  udziałem  pozostałych  wspólników,  a  zatem  tylko  na  podstawie  umowy  wspólnika zbywającego ogół praw i obowiązków z nabywcą.

 

Proszę  o  sporządzenie,  jako  notariusz  Tadeusz  Wiśniewski  prowadzący Kancelarię  Notarialną  w  Opolu  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  7,  projektu  aktu notarialnego w oparciu o wskazane wyżej dane zawarte w zadaniu. Zadaniem zdającego jest  takie sformułowanie umowy  spółki komandytowej, aby ujęte były w niej elementy zgodne  z  przepisami  prawa  i  pominięte  elementy,  co  do  których  notariusz  pouczyć musiałby stawających do aktu  o niedopuszczalności ich zamieszczenia w umowie spółki.  Jeżeli  wola  stron  umowy  została  wskazana  alternatywnie  (w  wariantach),  zdający powinien określić tekst umowy, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

 

Opis istotnych zagadnień

 

Zadaniem zdających było sporządzenie umowy spółki komandytowej. Zagadnienia,  na  które należało zwrócić uwagę to:

  1. Prawidłowe  określenie  firmy  spółki,  to  jest  z  uwzględnieniem  wymogów  z  art.  104 k.s.h. W szczególności zwrócić należy uwagę na konieczność zamieszczenia w firmie spółki firmy komplementariusza w pełnym brzmieniu tej firmy,  tj. wraz z dodatkiem wskazującym formę prawną. W ocenie Zespołu, dodatek ten musi być zamieszczony w pełnym brzmieniu, tj. „spółka akcyjna”.
  2. Wspólnicy wyraźnie zakładają brak możliwości ukształtowania umowy spółki w ten sposób,  aby  zaistniała  odpowiedzialność  komandytariusza  za  długi  spółki.  Tym samym, zdający nie powinien zamieszczać w firmie spółki danych komandytariusza Zbigniewa  Nowaka,  bowiem  w  takiej  sytuacji  zaistniałaby  odpowiedzialność komandytariusza,  tak  jak  komplementariusza,  co  wynika  z  art.  104  §  4  k.s.h. W  zadaniu  wyraźnie  przy  tym  wskazano,  że  Zbigniew  Nowak  chce  zamieszczenia swojego imienia i nazwiska, o ile jest to możliwe i nie zmieni założeń wspólników co do ustalenia zasad odpowiedzialności.
  3. Zdający  powinien  prawidłowo  rozwiązać  problem  reprezentacji  spółki  akcyjnej w umowie z członkiem jej zarządu. Na podstawie art. 379 § 1 k.s.h. wymagane jest powołanie pełnomocnika uchwałą walnego zgromadzenia lub reprezentacja przez radę nadzorczą.
  4. Zbigniew Nowak wskazuje na zamiar wniesienia do spółki, o ile jest to możliwe, akcji w  spółce  akcyjnej,  a  jeżeli  nie  będzie  to  możliwe,  wkładu  pieniężnego.  Zdający powinien zwrócić uwagę na treść art. 107 § 3 k.s.h., który wyklucza wniesienie przez komandytariusza  do  spółki  komandytowej  udziałów  lub  akcji  spółki  będącej komplementariuszem. W tej sytuacji jedynym prawidłowym rozwiązaniem wniesienia wkładów przez Zbigniewa Nowaka jest wniesienie wkładu pieniężnego.
  5. Treść  zadania  wyraźnie  zawiera  konieczność  określenia  udziału  w  zysku.  Zdający powinien uwzględnić zarówno treść art. 51 k.s.h., jak i treść art. 37 k.s.h., które mają zastosowanie  do  spółki  komandytowej  na  podstawie  art.  103  §  1  k.s.h.  (wobec komplementariusza). Tym samym, w opisanym stanie faktycznym, zdający powinien przyjąć,  że  wspólnicy  uczestniczą  w  zysku  według  stosunku  wartości  umówionych wkładów  wspólników,  tj.  udział  komplementariusza  oraz  udział  komandytariusza  Zbigniewa  Nowaka,  których  wkłady  umówione  wynoszą  po  150.000  złotych  są większe,  niż  dwóch  pozostałych  komandytariuszy,  których  wkłady  umówione wynoszą  po  50.000  złotych.  Zapis  powtarzający  treść  art.  51  §  1  k.s.h.  tym  samym będzie  wadliwy,  z  uwagi  na  treść  art.  37  k.s.h.  Dla  udziału  w  zyskach komandytariuszy zdający powinien uwzględnić treść art. 123 § 1 k.s.h. Pamiętać więc trzeba, że udział w zyskach ma wyznaczyć stosunek wartości wkładów umówionych, a nie wkładów rzeczywiście wniesionych do spółki.
  6. Określając udział w zyskach zdający nie powinien utożsamiać udziału w zyskach (art. 51  k.s.h.  w  zw.  z  art.  37  k.s.h.  w  zw.  z  art.  103  §  1  k.s.h.  oraz  art.  123  §  1  k.s.h.) z prawem do corocznego wypłacania odsetek od udziału kapitałowego (art. 53 k.s.h. w zw. z art. 103 § 1 k.s.h.). Biorąc pod uwagę wyraźną wolę wspólników, iż ma być wypłacany  wyłącznie  zysk  spółki,  należy  w  umowie  wyłączyć  coroczne  wypłaty odsetek od udziału kapitałowego przewidziane w art. 53 k.s.h., co jest dopuszczalne zgodnie z treścią art. 37 k.s.h.
  7. Z uwagi  na wskazanie przez wspólników, że zmiana umowy wymagać ma większości 2/3 wspólników spółki, konieczny jest w umowie spółki stosowny zapis określający większość i wyraźnie zakładający wyłączenie stosowania art. 9 k.s.h.
  8.  Z uwagi na wskazanie przez wspólników, że ich zamiarem jest ukształtowanie umowy w sposób umożliwiający zbywanie ogółu praw i obowiązków w spółce bez osobnych czynności  z  udziałem  pozostałych  wspólników,  konieczne  jest  zawarcie  w  umowie stosownych  postanowień  wymaganych  przez  art.  10  §  1  i  2  k.s.h.,  tj.  zarówno postanowienie wskazujące na możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków, jak wyłączenie konieczności uzyskania pisemnej zgody wspólników.

 

Źródło:

 

Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.