Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Kolokwium ustne na II roku aplikacji radcowskiej

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aplikanci odbywający szkolenie na drugim roku aplikacji radcowskiej już niebawem będą musieli zmierzyć się z kolokwium ustnym z prawa gospodarczego.

Kolokwium ustne na II roku aplikacji radcowskiej

Prawo gospodarcze

 

Na kolokwium ustnym z prawa gospodarczego na aplikantów II roku czeka 265 pytań. Są one następujące.

 

 1. Co to jest działalność ubezpieczeniowa? Czy istnieją ograniczenia dotyczące działalności, jaką może prowadzić zakład ubezpieczeń? Proszę wymienić przykładowe czynności ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. W jaki sposób został zdefiniowany outsourcing w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej? Proszę omówić podstawowe zasady i ograniczenia w zakresie outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej.
 3. Rodzaje działalności ubezpieczeniowej - proszę omówić podział ubezpieczeń według Kodeksu cywilnego oraz według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 4. Podstawowe zasady i formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski przez krajowy zakład ubezpieczeń. Proszę wskazać uwarunkowania prawne rozpoczęcia działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń.
 5. Formy prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Proszę wymienić i wskazać podstawowe zasady rozpoczęcia takiej działalności oraz podstawowe cechy charakterystyczne tych form prawnych.
 6. Proszę opisać obowiązki zakładu ubezpieczeń po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową oraz podstawowe zasady dotyczące tzw. postępowania likwidacyjnego, w zakresie określonym ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 7. Tajemnica ubezpieczeniowa. Proszę omówić jej charakter i zakres oraz podać przykładowe wyjątki.
 8. Umowa ubezpieczenia, jako umowa adhezyjna – proszę określić charakter ogólnych warunków ubezpieczenia i ich podstawowe elementy.
 9.  Odstąpienie od umowy ubezpieczenia – proszę omówić charakter tego uprawnienia. Komu ono przysługuje i w jakim terminie można je zrealizować ?
 10. Proszę omówić podstawowe dokumenty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia. Jaki charakter ma polisa ubezpieczeniowa?
 11.  Wymagania kwalifikacyjne obowiązujące w odniesieniu do członków zarządu zakładu ubezpieczeń. Porównaj wymagania dotyczące członków zarządu zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej z wymogami dotyczącymi członków zarządu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
 12. Zakład ubezpieczeń, jako podmiot nadzorowany. Proszę omówić zakres i zasady wykonywania nadzoru.
 13. Proszę omówić podstawowe zasady obrotu akcjami zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem uprawnień przysługujących organowi nadzoru.
 14.  Ubezpieczeniowa spółka akcyjna - proszę wskazać podstawowe odrębności w stosunku do Kodeksu spółek handlowych, w szczególności uwzględnić różnice dotyczące wymogów w stosunku do organów zakładu ubezpieczeń.
 15. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, jako szczególny, odrębny i samodzielny podmiot uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Proszę wymienić zasadnicze cechy odróżniające towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych od spółki akcyjnej prowadzącej działalność ubezpieczeniową.
 16. Warunki wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Unii Europejskiej. Proszę wskazać sposób postępowania,
 17. w wyniku którego zagraniczny zakład ubezpieczeń z Unii Europejskiej może rozpocząć wykonywanie działalności na terytorium Polski.
 18. Oddział zakładu ubezpieczeń a główny oddział zakładu ubezpieczeń – proszę wskazać zasadnicze różnice.
 19. Zakład ubezpieczeń, jako spółka nadzorowana. Proszę wskazać organ nadzoru i podstawowe zasady sprawowania nadzoru. Proszę przykładowo wymienić uprawnienia organu nadzoru.
 20.  Proszę omówić na czym polega działalność reasekuracyjna.
 21. Podstawowe zasady i formy prowadzenia działalności reasekuracyjnej na terytorium Polski.
 22. Na czym polega pośrednictwo ubezpieczeniowe i przez kogo może być wykonywane. Proszę porównać działalność agenta i multiagenta.
 23. Kto może być agentem ubezpieczeniowym i jakie należy spełnić warunki, aby być uprawnionym do wykonywania czynności agencyjnych?
 24.  Proszę omówić zasadnicze różnice pomiędzy działalnością dwóch rodzajów pośredników ubezpieczeniowych: agenta i brokera.
 25. Proszę omówić odpowiedzialność agenta prowadzącego działalność na rzecz jednego i wielu zakładów ubezpieczeń, w tym samym dziale ubezpieczeń (multiagent). Kiedy odpowiedzialność za agenta ponosi zakład ubezpieczeń?
 26. Proszę omówić ogólne zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia obowiązkowego w świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 27. Proszę wymienić obowiązkowe ubezpieczenia określone ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz omówić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, przewidziane ww. ustawą.
 28. Proszę wymienić obowiązkowe ubezpieczenia określone ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz omówić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, przewidziane ww. ustawą.
 29. Proszę wymienić obowiązkowe ubezpieczenia określone ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz omówić ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
 30.  Podstawowe zasady nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w stosunku do zarządu. Proszę wskazać na uprawnienia w zakresie sankcji organu nadzoru dotyczące członków tego organu.
 31. Postępowanie reklamacyjne w zakładzie ubezpieczeń. Proszę omówić podstawowe zasady tego postępowania, ze szczególnym wskazaniem na skutki działań lub braku działań zakładu ubezpieczeń.
 32. Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy. Proszę opisać organizację ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego. Jaki charakter ma członkostwo w samorządzie ?
 33.  Proszę omówić dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą w  świetle ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 34.  Przekształcenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną. Proszę omówić podstawowe zasady i etapy postępowania przekształceniowego.
 35. Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zasady wykonywania kontroli i podmioty uprawnione do jej sprawowania – proszę omówić.
 36. Zasady nadzoru nad działalnością agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz zasady przeprowadzania kontroli tej działalności – proszę omówić.
 37. Kogo ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje za przedsiębiorcę? W jakich przypadkach dochodzi do przejęcia przez przedsiębiorcę kontroli nad innym podmiotem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
 38. Proszę omówić pojęcie grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? Proszę podać trzy dowolnie skonstruowane przykłady takiej grupy obejmujące co najmniej trzy spółki prawa handlowego. Spółka A posiada 50% udziałów w spółce B oraz prawo do powoływania większości członków zarządu spółki B, ponadto spółka A posiada 51% akcji w spółce C oraz umowę, na mocy której uzyskuje uprawnienie do całości zysku spółki D. Czy spółki B, C i D wchodzą w skład grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę A? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 39. W jakich przypadkach należy zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji przedsiębiorców? Jakie są konsekwencje niewykonania obowiązku takiego zgłoszenia?
 40.  Proszę wymienić cztery formy koncentracji wymienione w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Proszę podać przykłady dwóch sytuacji, w których następuję zwolnienie od obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  pomimo tego, iż przedsiębiorcy dokonali czynności prawnej, w ramach której realizuje się forma koncentracji wskazana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
 41. Proszę omówić rodzaje decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach koncentracji.
 42.  Obrót spółki A na terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki A) wyniósł 45 milionów euro, obrót spółki B na terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki B) wyniósł 4 miliony euro. Spółka B jest kontrolowana przez spółkę A. W 2017 roku spółka A zamierza przejąć kontrolę nad spółką C. Obrót spółki C na terytorium Polski w 2016 roku (rok obrotowy spółki C) wyniósł 4 miliony euro. Czy przejęcie przez spółkę A kontroli nad spółką C spełnia kryteria koncentracji w zakresie wysokości obrotu ustalone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów?
 43. Proszę omówić wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 44. Jan Inwestor, nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, od wielu lat nabywa pakiety akcji w spółkach akcyjnych zapewniających mu większość głosów na walnych zgromadzeniach tych spółek, których łączny obrót w każdym roku przekracza 60 000 000 Euro na terytorium Polski. Aktualnie Jan Inwestor zainteresowany jest nabyciem 100% akcji spółki X, która od 5 lat sprzedaje swoje wyroby na rynek krajowy (tj. w Polsce), niemniej jej obrót w żadnym roku obrotowym nie przekroczył 1 000 000 Euro. Spółka X posiada od 3 lat większościowe udziały w dwóch spółkach z o.o. z których każda na terytorium Polski, w każdym z tych 3 lat, utrzymuje obroty na poziomie przekraczającym 10 000 000 Euro. Czy konieczne jest w tej sytuacji zgłoszenie do Prezesa UOKiK zamiaru nabycia akcji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 45.  Marek Sponsor, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym roku przekraczają 52 000 000 Euro na terytorium Polski. Spółka A jest właścicielem 90 % akcji spółki B, która od 5 lat sprzedaje swoje wyroby wyłącznie na terytorium Polski, a jej obrót w każdym roku obrotowym przekroczył 10 000 000 Euro. Marek Sponsor jest zainteresowany zakupem od spółki A 50,5% akcji Spółki B. Czy konieczne jest w tej sytuacji zgłoszenie do Prezesa UOKiK zamiaru nabycia akcji?Proszę uzasadnić odpowiedź.
 46. Dyrektor Działu Sprzedaży spółki X, będącej producentem okien, w korespondencji elektronicznej z Dyrektorem Działu Marketingu spółki Y, działającej na tym samym rynku produktowym i geograficznym, zawarł następującą propozycję: „W celu podniesienia wyników sprzedaży, od Nowego Roku powinniśmy nie schodzić poniżej ceny 500PLN na podstawowy asortyment.” W odpowiedzi na ww. e-mail Dyrektor Działu Marketingu spółki Y odpisał: „Dobry pomysł. Działamy.” Proszę ocenić opisane zdarzenie z punktu widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jakie znaczenie miałby fakt, że w praktyce do realizacji uzgodnienia nie doszło?
 47. Proszę podać przynajmniej trzy przykłady stypizowanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów porozumień ograniczających konkurencję. Proszę podać przykład porozumienia horyzontalnego i przykład porozumienia wertykalnego odwołując się do praktyki gospodarczej ds. w branży farmaceutycznej.
 48. Andrzej Literat zawarł z bankiem umowę kredytową na zakup samochodu, w treści której znalazły się postanowienia wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Andrzej Literat zawiadomił o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proszę przeanalizować dalszy tryb postępowania w tej sprawie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 49. Proszę omówić rodzaje postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uwzględniając w szczególności ich czas trwania określony w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz podmioty uprawnione do ich wszczęcia.
 50. Proszę omówić tryb zaskarżenia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 51. Proszę omówić zagadnienie porozumień ograniczających konkurencję i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu ich zawierania, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnych. Dyrektor handlowy spółki A na spotkaniu branżowym z dyrektorem ds. marketingu spółki B, działającej na tym samym rynku produktowym i geograficznym, uzgodnił, że działalność handlowa spółki A nie będzie „wkraczała” na teren Polski południowej, będący obszarem szczególnego zainteresowania spółki B, w zamian zaś przedstawiciele spółki B nie będą oferować swoich produktów na terenie Wielkopolski, będącej głównym rynkiem spółki A. Nie zawarto jednak żadnej formalnej umowy. Proszę ocenić opisane zdarzenie z punktu widzenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 52. Proszę omówić zagadnienie nadużywania pozycji dominującej i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku stwierdzenia takiego nadużycia, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnych. Proszę podać trzy przykłady nadużywania pozycji
 53. Proszę omówić pojęcie pozycji dominującej. Czy sam fakt posiadania ponad 40% udziału w danym rynku właściwym przesądza o posiadaniu pozycji dominującej? Spółka A po zakupie spółki B posiada 79% krajowego rynku produkcji farb ściennych. Proszę ocenić, czy taka sytuacja stanowi nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czy też nie? Czy jeśli spółka A sprzedawałaby na terenie Polski gatunek produkowanych przez siebie farb pod nazwą „Błękit pruski” po cenie 5 złotych za 1 sztukę farby, w sytuacji, gdy wartość emulsji użytej do produkcji jednej sztuki tej farby kosztowałaby spółkę A 8 złotych, to czy zmieniałoby to, czy też nie ocenę prawną przedstawionego stanu faktycznego?
 54.  Proszę omówić zagadnienie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku takich praktyk, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnych. Proszę podać trzy przykłady praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 55.  Proszę omówić ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uwzględniając w szczególności ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego zgromadzonego w związku z procedurą dobrowolnego poddania się karze.
 56. Proszę omówić uprawnienia kontrolującego w toku czynności kontrolnych przewidzianych ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. W jakich przypadkach u kontrolowanego przedsiębiorcy może być przeprowadzone przeszukanie?
 57. Proszę omówić, jakie podmioty i przy spełnieniu jakich przesłanek, ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W sytuacji zawarcia zakazanej zmowy cenowej przez przedsiębiorcę A (sp. Z o.o.) oraz przedsiębiorcę B (s.a.) – na jakie podmioty Prezes UOKIK będzie mógł nałożyć karę pieniężną? W odpowiedzi proszę uwzględnić nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r.
 58.  Proszę omówić przesłanki odpowiedzialności i możliwe sankcje w odniesieniu do osób fizycznych (osób zarządzających) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję przez przedsiębiorcę.
 59. Proszę omówić regulacje dotyczące programu łagodzenia kar w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przedsiębiorca A, który zawarł niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję, złożył do Prezesa UOKIK wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wniosek został uwzględniony.
 60. Proszę omówić tzw. prywatne wdrażanie (private enforcement) prawa ochrony konkurencji. Na czym polega ta instytucja i w jaki sposób można z niej korzystać. Proszę omówić następującą sytuację: przedsiębiorca A został poszkodowany w rezultacie zawarcia niedozwolonego porozumienia funkcjonującego w branży materiałów budowlanych. Niedozwolone porozumienie zostało stwierdzone w prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jakie kroki prawne doradzi radca prawny przedsiębiorcy A?
 61. Proszę przedstawić cele, dla realizacji których może być ustanowiona fundacja oraz zasady ich określania w toku ustanawiania fundacji.
 62. Proszę omówić instytucję prawną fundatora ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w procesie tworzenia fundacji.
 63. Proszę omówić normatywne wymogi statutu fundacji oraz problematykę dokonywania jego zmian. Czy można zmienić cele fundacji? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 64.  Proszę omówić status cywilnoprawny fundacji oraz zasady tworzenia jej majątku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej.
 65. Proszę omówić strukturę wewnętrzną fundacji oraz kompetencje jej organów.
 66. Proszę omówić nadzór nad działalnością fundacji, uwzględniając w szczególności organy go sprawujące oraz środki nadzorcze.
 67.  Proszę omówić przesłanki likwidacji fundacji, ustanawianie i kompetencje likwidatora.
 68. Proszę omówić zasady podejmowania przez fundacje zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 69. Proszę omówić reguły tworzenia fundacji w testamencie i warunki, na jakich fundacja ustanowiona w testamencie ma prawo być powołana do spadku.
 70.  Proszę omówić prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach i jego ograniczenia.
 71.  Proszę omówić charakter prawny stowarzyszenia i jego cele. Proszę przedstawić problematykę prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.
 72. Proszę omówić stowarzyszenie zwykłe, zasady jego reprezentacji oraz wymogi   przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.
 73. Proszę wskazać podmioty uprawnione do zrzeszania się w stowarzyszeniach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dopuszczalności uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu przez podmioty niebędące osobami fizycznymi.
 74. Proszę omówić tworzenie stowarzyszeń ze szczególnym uwzględnieniem zasad uchwalania oraz treści statutu.
 75. Proszę omówić nadzór nad działalnością stowarzyszeń ze szczególnym uwzględnieniem organów go sprawujących oraz środków nadzorczych.
 76. Proszę omówić przesłanki likwidacji stowarzyszenia oraz ustanawianie i kompetencje likwidatora.
 77. W stowarzyszeniu wpisanym do rejestru w dniu 10 października 2015 r. powołano oddział i jego władze. Ze statutu wynika, że każdy oddział posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie, powołując oddział, ma na uwadze konieczność nabycia dla tego oddziału nieruchomości. Kto i w jakim terminie może zawrzeć stosowną umowę Proszę omówić strukturę wewnętrzną stowarzyszenia oraz kompetencje jego władz (organów)?
 78. Co może stanowić przedmiot zastawu rejestrowego? Proszę podać przykłady papierów wartościowych, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, z których prawa mogą stanowić przedmiot zastawu rejestrowego.
 79. Proszę omówić wymogi ustanowienia zastawu rejestrowego. Czy zawarcie umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. wymaga formy szczególnej? Proszę uzasadnić stanowisko. Czy zastawem rejestrowym można zabezpieczyć wierzytelność niepieniężną? Proszę wskazać typowe przykłady wierzytelności pieniężnych zabezpieczanych zastawem rejestrowym.
 80.  Proszę omówić skutki zbycia przedmiotu zastawu rejestrowego. Proszę omówić skutki wprowadzenia do umowy zastawniczej zakazu zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu oraz dopuszczalność warunkowego zastrzeżenia zakazu zbycia przedmiotu zastawu.
 81. Zasady dotyczące przeniesienia zastawu rejestrowego.
 82. Zastaw na zbiorze rzeczy lub praw.
 83. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego.
 84. Skutki wpisu w rejestrze zastawów. Jawność formalna i jawność materialna rejestru zastawów.
 85. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów w sprawach o wpis do rejestru zastawów.
 86. Proszę wskazać podstawowe podobieństwa i różnice dotyczące zastawu rejestrowego oraz cywilnego dotyczące: rodzaju zabezpieczanych wierzytelności, trybu zaspokojenia z przedmiotu zastawu, możliwości korzystania przez zastawcę z rzeczy ruchomej, która jest przedmiotem zastawu w okresie obowiązywania umowy.
 87. Proszę omówić instytucję administratora zastawu. Proszę wskazać przykłady wierzytelności zabezpieczanych zastawem rejestrowym, w przypadku których może być ustanowiony administrator zastawu. Proszę podać przykład, w którym ustanowienie administratora zastawu jest obowiązkowe, określając rodzaj wierzytelności, w przypadku których ustanowienie administratora zastawu jest obligatoryjne, strony umowy o ustanowienie administratora zastawu.
 88. Radca prawny otrzymał od przedsiębiorcy XYZ S.A., który udzielił innemu przedsiębiorcy ABC Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 215 000 zł, zlecenie sporządzenia umowy zastawu rejestrowego. Spółka XYZ S.A., która będzie zastawnikiem, ma wątpliwości, w jaki sposób będzie mogła się zaspokoić z przedmiotu zastawu, którym ma być samochód ciężarowy o wartości 250 000 zł, gdyby pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki w terminie (2 lata). Działając na zlecenie zastawnika określ możliwości zaspokojenia z przedmiotu zastawu, wskazując zastawnikowi jakie są możliwe sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu, który sposób zaspokojenia należy uznać w tym przypadku za najkorzystniejszy dla zastawnika i dlaczego, czy zastawnik będzie musiał w okresie zastawu przechowywać przedmiot zastawu.
 89. Co w Prawie własności przemysłowej oznacza pojęcie projekt wynalazczy?Na jakie wynalazki udzielane są patenty?
 90. Proszę podać i omówić zakres praw jaki przysługuje twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego.
 91. W jaki sposób oznacza się, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji? Dodatkowo proszę wskazać komu przysługuje prawo do patentu w przypadku dokonania zgłoszenia tego samego wynalazku niezależnie przez co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą?
 92. Uprzednie pierwszeństwo w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej.
 93. Komu może przysługiwać prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?
 94. Proszę omówić przesłanki udzielenia patentu na wynalazek w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej.
 95.  Czego nie uważa się za wynalazek według ustawy Prawo własności przemysłowej?Na jakie wynalazki nie udziela się patentów?
 96. Patent – zakres przedmiotowy, czasowy i terytorialny, sytuacja prawna współuprawnionego z patentu.
 97. Przejście patentu na inny podmiot i obciążenie patentu.
 98. Umowy licencyjne w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej.
 99.  Proszę omówić unieważnienie i wygaśnięcie patentu w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej.
 100. Co to jest wzór użytkowy, a co to jest wzór przemysłowy? Co to jest świadectwo ochronne na wzór użytkowy?
 101.  Prawo ochronne na wzór użytkowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw jakie uzyskuje się przez uzyskanie prawa ochronnego, czasu trwania tego prawa, wpisu do rejestru wzorów użytkowych oraz wydania świadectwa ochronnego.
 102. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem praw jakie nabywa się przez uzyskanie prawa ochronnego oraz czasu trwania tego prawa.
 103. Pojęcie znaku towarowego i przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Proszę omówić zakres badania przeszkód udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy w świetle nowelizacji z 11 września 2015 r. (która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r.)?
 104. Treść i naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli osoba trzecia używa oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego i czyni to w odniesieniu do towarów podobnych do towarów objętych prawem ochronnym, a znak zarejestrowany nie jest znakiem renomowanym, to jaką okoliczność trzeba ustalić dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy?
 105. Pojęcie i ochrona znaku renomowanego, proszę omówić.
 106. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy, obciążenie prawa ochronnego,      proszę omówić.
 107. Pierwszeństwo i uprzednie pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.
 108.  Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.
 109.  Umowa licencji i sublicencji na używanie znaku towarowego.
 110. Proszę omówić postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym.
 111. Proszę omówić roszczenia cywilnoprawne powstające w przypadku zagrożenia lub naruszenia praw podmiotowych z zakresu własności przemysłowej i tryb ich dochodzenia.
 112. Proszę omówić projekt racjonalizatorski, elementy obligatoryjne regulaminu racjonalizatorskiego oraz zasady wynagradzania twórców projektu racjonalizatorskiego.
 113. Proszę omówić instytucję przekazania wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub wynalazku do korzystania na rzecz przedsiębiorcy, w tym zasady wynagradzania.
 114.  Proszę omówić Pojęcia nowości, stanu techniki oraz poziomu wynalazczego w odniesieniu do wynalazku.
 115. Proszę scharakteryzować pojęcie patentu dodatkowego.
 116.  Co w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej rozumie się przez topografię układu scalonego, a co przez układ scalony? Kto jest uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji topografii i jakie są przesłanki udzielenia tego prawa?
 117. Proszę omówić pojęcie i charakter prawny listu przewozowego i kwitu bagażowego  w świetle ustawy Prawo przewozowe. Proszę wskazać, czy wystawienie listu przewozowego lub kwitu bagażowego jest warunkiem zawarcia umowy przewozu tych rzeczy na gruncie ustawy Prawo przewozowe.
 118.  Proszę omówić obowiązki przewoźnika wykonującego przewozy osób (z uwzględnieniem obowiązków przewoźników wykonujących regularne przewozy osób) w  świetle ustawy Prawo przewozowe.
 119.  Proszę omówić odpowiedzialność przewoźnika w przewozie rzeczy (przesyłek) z tytułu  nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek. Proszę wskazać, na czym może polegać nienależyte wykonanie umowy przewozu przez przewoźnika.
 120. Pan X za pośrednictwem firmy kurierskiej nadał  do Pana Y przesyłkę zwierającą smartfon. Odbiorca nie podjął przesyłki, o czym  Nadawca (Pan X) dowiedział się po upływie roku od nadania przesyłki. Ponieważ Nadawca zmienił  adres zamieszkania, nie odebrał zwróconej przesyłki. Proszę omówić obowiązki przewoźnika związane z likwidacją przesyłki jak też przysługujące z tego tytułu uprawnienia Nadawcy. Proszę omówić odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Proszę wskazać, w jakich okolicznościach przewoźnik ma obowiązek zapewnić przewóz zastępczy.
 121. Nadawca zawarł umowę z Przewoźnikiem, zlecając przewiezienie towaru – świeżych warzyw do Odbiorcy. W umówionym dniu i miejscu Przewoźnik nie odebrał towaru, nie uczynił tego również w ciągu następnych dni mimo kilkukrotnego ponaglenia Nadawcy. Towar uległ całkowitemu  zepsuciu.  Odbiorca naliczył Nadawcy karę umowną za niedostarczenie towaru. Proszę wskazać komu i jakiego rodzaju  roszczenia przysługują w opisanej sytuacji. Proszę podać podstawę prawną wywodzonych roszczeń.
 122.  Proszę omówić ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika w przewozie rzeczy (przesyłek)  na podstawie ustawy Prawo przewozowe. Proszę wskazać, w jakich okolicznościach, w przypadku szkody w przesyłce (przewożonej rzeczy), uprawnionemu służy roszczenie do przewoźnika o utracone korzyści. 
 123. Proszę omówić obowiązki przewoźnika w przewozie rzeczy w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki, skutki przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń przez uprawnionego oraz proszę podać terminy przedawnienia roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 124. Proszę omówić zasady zmiany umowy przewozu przesyłek (rzeczy) w trakcie przewozu oraz uprawnienia przewoźnika w razie dokonania takiej zmiany na gruncie ustawy Prawo przewozowe. 
 125. Proszę wskazać, od jakiego momentu przewoźnik odpowiada za przesyłkę w przewozie rzeczy i kiedy jego odpowiedzialność za przesyłkę się kończy. Proszę ponadto omówić okoliczności wyłączające odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w substancji przesyłki na podstawie ustawy Prawo przewozowe.
 126.  Proszę omówić sytuacje, w których przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu.
 127. Proszę omówić status prawny spółdzielni oraz  podać jej definicję, wymienić jej cechy i podstawy prawne działania.
 128. Proszę omówić tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni oraz tryb uchwalania statutu i jego zmian oraz omówić, co - w świetle przepisów ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  powinien określać statut.
 129. Proszę podać, jaki charakter ma prawo członkostwa w spółdzielni i omówić warunki nabycia członkostwa w spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze przez: założycieli spółdzielni, przez nabywających członkostwo z mocy prawa i przez przystępujących do spółdzielni.
 130.  Proszę omówić prawa i obowiązki członków spółdzielni (z wyłączeniem szczególnych praw i obowiązków członków spółdzielni produkcji rolnej i spółdzielni pracy) - w świetle ustawy Prawo spółdzielcze. Proszę wskazać skutki niewykonywania przez członka spółdzielni obowiązków statutowych.
 131.  Proszę omówić przypadki ustania członkostwa w spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze.
 132.  Proszę na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze omówić przesłanki niezbędne do wypłaty byłemu członkowi udziałów oraz podać  terminy przedawnienia roszczeń.
 133. Proszę omówić postępowanie wewnątrzspółdzielcze w świetle ustawy Prawo spółdzielcze. Z jakich środków odwoławczych może skorzystać członek spółdzielni w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia go ze spółdzielni, jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza.
 134. Walne zgromadzenie spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - proszę wskazać kompetencje tego organu, omówić zasady zwoływania oraz podać różnice w uregulowaniach dotyczących tego organu spółdzielni wynikające z ww. ustaw.
 135. Uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze - proszę omówić zasady ich podejmowania, wymienić sprawy, w których wymagana jest kwalifikowana większość do podjęcia uchwał przez ten organ, możliwość zmieniania i ich zaskarżania. Proszę wskazać właściwość sądu, terminy i przesłanki do wniesienia  powództwa o stwierdzenie uchwały  za nieistniejącą, nieważną lub powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.
 136. Proszę podać, w jakich przypadkach i komu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej. Proszę podać jakie czynności może podjąć osoba, której zarząd Spółdzielni odmówił  przyjęcia w poczet członków.
 137. Proszę omówić prawa i obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej. Proszę wskazać skutki niewykonywania przez członka spółdzielni mieszkaniowej obowiązków statutowych.
 138. Proszę omówić cechy wyróżniające spółdzielnię mieszkaniową od innych spółdzielni, w szczególności proszę omówić przedmiot działalności, podać organy spółdzielni mieszkaniowej i krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o przyjęcie w poczet członków.
 139.  Proszę wymienić rodzaje praw do lokali w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Proszę scharakteryzować te prawa.
 140. Proszę omówić przyczyny ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.
 141. Rada nadzorcza spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - proszę wskazać kompetencje organu oraz różnice w uregulowaniach dotyczących rady nadzorczej wynikające z ww. ustaw.
 142.  Proszę omówić procedurę oraz skutki odwołania członków zarządu spółdzielni z pełnionej funkcji.
 143. Likwidacja spółdzielni - proszę podać, kiedy spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji, omówić czynności likwidacyjne podejmowane przez likwidatora oraz kolejność zaspokojenia roszczeń.
 144. Proszę omówić, kiedy następuje ogłoszenie upadłości spółdzielni, a w jakim przypadku nie ogłasza się upadłości spółdzielni mimo jej niewypłacalności oraz w jakim przypadku i w jakim trybie następuje wykreślenie spółdzielni z rejestru bez przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
 145. Proszę omówić procedurę podziału spółdzielni i jego skutki w świetle ustawy Prawo spółdzielcze.
 146.  Proszę omówić procedurę łączenia się spółdzielni i jej skutki w świetle ustawy Prawo spółdzielcze.
 147. Lustracja spółdzielni w świetle ustawy Prawo spółdzielcze - proszę podać terminy przeprowadzania lustracji i jej cele oraz omówić odpowiedzialność członków organu spółdzielni za niepoddanie spółdzielni lustracji.
 148. Jan Malinowski (będąc członkiem spółdzielni) w dniu 02.05.2016 r. dowiedział się o podjęciu w dniu 21.12.2015 r. Uchwały nr 1 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Hutnik” w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej. Spółdzielnia ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia umieściła wyłącznie na swojej stronie internetowej na 7 dni przed terminem walnego, nie podając w nim  informacji o miejscu wyłożenia projektu uchwały, która miała być przedmiotem obrad i głosowania. Pan Malinowski nie uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, gdyż nie wiedział o jego zwołaniu, zamierza jednak zaskarżyć przedmiotową uchwałę. Proszę wskazać jakie powództwo w świetle ww. okoliczności może  Pan Malinowski skierować do Sądu i uzasadnić wypowiedź powołując podstawę prawną powództwa. Proszę również omówić odrębności regulacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w stosunku do unormowań ustawy Prawo spółdzielcze dotyczących walnego zgromadzenie spółdzielni.
 149.  Umowa o budowę lokalu z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu według ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - proszę podać formę, w jakiej powinna być zawarta umowa oraz postanowienia, jakie winna zawierać. Proszę omówić cechy ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu.
 150. Proszę omówić przypadki, w których spółdzielnia może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego a także omówić przypadki wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 151.  Umowa o budowę lokalu z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - proszę podać strony umowy, jej formę oraz postanowienia, jakie winna zawierać.
 152. Proszę omówić przedmiot działalności spółdzielni pracy oraz omówić spółdzielczą umowę o pracę w świetle ustawy Prawo spółdzielcze.
 153.  Proszę omówić proces przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 154. Państwu Janowi i Annie Kowalskim przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej ”Budowlani”, której członkiem spółdzielni był Jan Kowalski. Po śmierci Jana Kowalskiego z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków spółdzielni zgłosiła Anna Kowalska i Michał Kowalski (syn Anny i Jana). Proszę wskazać komu po śmierci Jana Kowalskiego przypadnie prawo do lokalu, jakie czynności i w jakim terminie winny być podjęte przez osobę uprawioną i skutki nie podjęcia tych czynności w terminie.
 155. Proszę omówić pojęcie utworu jako przedmiot prawa autorskiego.
 156. Podmioty prawa autorskiego, proszę omówić.
 157. Proszę omówić autorskie prawa osobiste - pojęcie, treść i charakter prawny.
 158. Proszę omówić autorskie prawa majątkowe - pojęcie, treść i charakter prawny.
 159. Proszę omówić ogólnie zakres dozwolonego użytku chronionych utworów i wskazać co najmniej dwa rodzaje takiego użytku.
 160. Proszę wskazać i krótko omówić podstawy przejścia na inne osoby autorskich praw majątkowych.
 161. Proszę omówić pojęcie odrębnego pola eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 162.  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych – jej elementy.
 163. Umowa licencyjna – jej elementy w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 164.   Licencja wyłączna i niewyłączna w świetle ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 165.  Ochrona autorskich praw osobistych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 166.  Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 167. Ochrona wizerunku w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 168. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
 169. Proszę omówić współtwórstwo utworu, relacje prawne między współtwórcami, rodzaje utworów wspólnych.
 170. Proszę omówić utwory pracownicze, w tym odrębności co do utworów pracowniczych naukowych i programistycznych.
 171. Proszę omówić czas trwania autorskich praw majątkowych.
 172. Proszę omówić prawa autorskie do programów komputerowych.
 173. Proszę omówić obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 174.  Proszę omówić przesłanki wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przechowywania danych o charakterze bezprawnym.
 175. Proszę omówić jakie wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego może przetwarzać Usługodawca.
 176. Proszę omówić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wymienić niezbędne elementy regulaminu.
 177. Proszę omówić pojęcie „informacji handlowej” wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 178.  Proszę omówić zasady przetwarzania danych po zakończeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 179. Proszę wyjaśnić przesłanki odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 180. Proszę scharakteryzować czy i jak kształtuje się odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 181. Proszę omówić na czym polega świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 182. Proszę omówić pojęcie „niedozwolonego korzystania” oraz uprawnienia i obowiązku usługodawcy z tym związane wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 183. Proszę omówić pojęcie danych osobowych, charakter prawny prawa do ochrony tych danych oraz podstawowe uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
 184. Proszę omówić pojęcie zbioru danych osobowych i jego znaczenie w systemie ochrony prawnej danych osobowych.
 185.  Proszę omówić zakres przedmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki objęcia ochroną danych osobowych nie tworzących zbioru danych.
 186. Proszę omówić kategorie podmiotów objętych zakresem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 187. Proszę przedstawić instytucję organu ochrony danych osobowych oraz jego kompetencje dotyczące kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 188.  Proszę omówić możliwe konsekwencje prawne stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 189. Proszę omówić pojęcie przetwarzania danych osobowych oraz przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych.
 190. Proszę omówić pojęcie administratora danych i jego obowiązki w zakresie zbierania, przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
 191. Proszę omówić pojęcie administratora bezpieczeństwa informacji i jego zadania wg ustawy o ochronie danych osobowych.
 192. Proszę omówić problematykę powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność takiego podmiotu oraz administratora danych. Proszę wymienić elementy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 193. Proszę omówić zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji oraz jego znaczenie dla dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w zbiorze.
 194.  Proszę omówić, z jakich rejestrów składa się Krajowy Rejestr Sądowy i w oparciu o jakie kryterium ustala się, czy dany podmiot podlega wpisowi do rejestrów KRS ?
 195. Proszę omówić jawność formalną i materialną rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego.
 196.  Proszę omówić, jakie kategorie danych ujawnia się w poszczególnych działach rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 197. Proszę omówić zasadnicze funkcje Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz zasady dostępu do danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
 198.  Proszę omówić postępowanie w sprawach z wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Proszę omówić formalne wymogi wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz konsekwencje ich niedochowania.
 199. Proszę omówić środki stosowane przez sąd rejestrowy i tryb postępowania w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu. Powyższe zagadnienie proszę omówić na przykładzie sytuacji, kiedy spółka zmieniła adres, ale nie złożyła wniosku o wpis zmian do KRS, a sąd rejestrowy dowiedział się o zmianie adresu z innego źródła (z pisma wspólnika). Proszę omówić zasady postępowania przymuszającego prowadzonego przez sąd rejestrowy z urzędu na przykładzie sytuacji, gdy były wspólnik spółki z o.o., który zbył swoje udziały, zawiadomił pisemnie sąd rejestrowy o tym, że spółka nie wykonała obowiązku złożenia wniosku o wpis zmian w zakresie wspólników.
 200. Proszę wymienić, jakie dane informacyjne o sobie obowiązane są umieszczać w oświadczeniach i pismach, kierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, podmioty wpisane do KRS. Proszę omówić skutki uchybienia temu obowiązkowi.
 201. Proszę omówić instytucję tzw. kuratora rejestrowego dla podmiotu wpisanego do KRS w świetle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustanowienie, zadania i kompetencje, wynagrodzenie, odwołanie).
 202. Proszę omówić domniemania związane z wpisami w KRS oraz konsekwencje dla podmiotu rejestrowego i osób trzecich.
 203. Proszę omówić podstawy wpisów do Rejestru dłużników niewypłacalnych oraz wskazać przypadki wpisu z urzędu i na wniosek w świetle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 204.   Proszę wskazać dane zamieszczane w Rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz podstawy wykreślenia wpisów z Rejestru dłużników niewypłacalnych w świetle ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 205. Proszę omówić w jakich przypadkach Sąd rejestrowy może z urzędu wykreślić przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców.
 206. Proszę wyjaśnić pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie przesłanki  łącznie muszą być spełnione aby daną działalność uznać za działalność gospodarczą . Proszę podać przykłady .
 207.  Proszę omówić pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podać przykłady jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które są przedsiębiorcami.
 208. Proszę omówić zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 209.  Proszę omówić podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 210. Proszę omówić instytucję zawieszenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 211. Proszę omówić instytucję pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 212. Proszę omówić zagadnienie wniosków o wydanie pisemnej interpretacji w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 213. Proszę wskazać  i omówić  żądania ( oprócz danych podlegających wpisowi ), które są integralną  częścią  wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  i omów procedurę wpisu .
 214.  Proszę omówić procedurę usuwania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 215. Proszę omówić udostępnianie przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej danych i informacji w niej zawartych.
 216.  Proszę omówić instytucję koncesji i koncesjonowanej działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 217.  Proszę omówić  pojęcie działalności regulowanej w ustawie  o swobodzie  działalnościgospodarczej na przykładzie zawodu radcy prawnego jako „zawodu regulowanego” lecz nie wykonującego w świetle tej ustawy   „ działalności regulowanej”.
 218. Proszę podać kryteria odróżniające koncesję od zezwolenia w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 219.  Proszę zdefiniować pojęcia mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy oraz wskazać określony ustawą o swobodzie działalności gospodarczej sposób ustalania średniorocznego zatrudnienia.
 220.  Proszę omówić kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 221.  Proszę omówić zakładanie i funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 222.  Proszę omówić zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Proszę wskazać, czy ustawa ma zastosowanie do związków przedsiębiorców. Proszę wymienić co najmniej pięć stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji.
 223.  Proszę podać ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji i przykłady zachowań, które – jako naruszenie dobrych obyczajów, a nie naruszenie przepisów prawa – są czynami/czynem nieuczciwej konkurencji. Proszę wymienić dwa przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w których dochodzi do naśladownictwa.
 224. Proszę omówić  zagadnienie „oznaczenie przedsiębiorstwa” jako czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czy istnieje środek prawny pozwalający na sądowe wprowadzenie zmian do oznaczenia przedsiębiorstwa? Jakie żądanie pozwu zaproponowałby radca prawny w takiej sytuacji?
 225.  Proszę omówić  tajemnicę   przedsiębiorstwa i jej ochronę na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Proszę podać przykłady tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do rynku produktów leczniczych, usług prawnych, usług przewozowych.
 226.  Proszę omówić rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie jako  czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 227.  Proszę omówić utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Proszę wskazać, czy – a jeśli tak, to jak (tzn. czy jako nadużycie pozycji dominującej lub niedozwolone porozumienie antykonkurencyjne) – takie działanie może być przedmiotem zawiadomienia do UOKIK.
 228.  Proszę omówić czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Proszę podać co najmniej trzy przykłady reklamy uznanej za niezgodną z przepisami prawa/ew. podać co najmniej trzy przykłady produktów, których reklama podlega ograniczeniom prawnym. Proszę wskazać cechy reklamy porównawczej.
 229. Proszę omówić sprzedaż połączoną z przyznaniem premii oraz sprzedaż lawinową jako czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czy premie połączone ze sprzedażą są dozwolone, a jeśli tak, to kiedy?
 230. Proszę omówić zagadnienie odpowiedzialności cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jaki termin przedawnienia ma żądanie o usunięcie skutków czynu nieuczciwej konkurencji. Proszę podać przykład żądania pozwu dotyczący złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie w sytuacji popełnienia na szkodę klienta czynu nieuczciwej konkurencji w postaci rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie Klienta.
 231. Proszę scharakteryzować czyny nieuczciwej konkurencji podlegające odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wskazać rodzaje sankcji przewidzianych w tym zakresie.
 232. Na czym polega ochrona towaru lub usługi ze względu na pochodzenie z określonego regionu lub miejsca? Proszę ocenić sytuację: przedsiębiorca A wprowadza do obrotu na terytorium Polski towar chroniony ze względu na pochodzenie we Francji. Po kilku latach obecności na rynku przedsiębiorca A uzyskuje wiedzę, że konkurent przedsiębiorca B również wprowadza podobny towar wykorzystując chronione oznaczenia produktu. Po sprawdzeniu okazuje się, że towar jest polską podróbką towaru francuskiego, a francuski producent nie zezwolił przedsiębiorcy B na sprzedaż produktu oryginalnego w Polsce.
 233. Proszę omówić pojęcie dostaw, oraz usług robót budowlanych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz podać przykłady obrazujące wymienione kategorie przedmiotów zamówienia publicznego.
 234.  Proszę podać okres związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą oraz możliwości i zasady przedłużenia tego okresu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeżeli termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 marca, to kiedy on upłynie, w sytuacji gdy Zamawiający ustalił w SIWZ termin związania ofertą na 60 dni, a tym samym - do kiedy powinna być ważna gwarancja bankowa stanowiąca wadium w tym postępowaniu?
 235. Proszę wymienić i omówić pozytywne przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W jakim zakresie ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie do usług społecznych. Proszę podać przykład takich usług.
 236. Proszę wymienić i omówić negatywne przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Proszę wskazać, czy gmina X będzie zobowiązana do zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem zamówienia będzie najem lokalu mającego stanowić siedzibę urzędu gminy. Czy umowa może być zawarta na czas nieokreślony?
 237. Proszę omówić zasady udzielania zamówień publicznych oraz wskazać rozwinięcie tych zasad na podstawie przetargu nieograniczonego.
 238. Proszę podać zasady publikacji ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz tryb ich ewentualnej modyfikacji w zależności od trybu i wartości zamówienia.  Proszę wymienić rodzaje ogłoszeń regulowanych Prawem zamówień publicznych.
 239. Proszę omówić w jakich przypadkach oferta wykonawcy może zostać zmieniona przez samego wykonawcę, a kiedy może zostać poprawiona przez zamawiającego. Proszę ocenić następujący stan faktyczny: Dnia 1 kwietnia 2016 roku upływał termin składania ofert. W tym samym dniu dokonano otwarcia ofert. Wykonawca złożył u zamawiającego ofertę 30 marca 2016 roku. Jednocześnie wysłał za pośrednictwem poczty pismo do zamawiającego, informując, że cofa ofertę. Pismo doszło do zamawiającego w dniu 2 kwietnia 2016 r. Jakie działania powinien podjąć zamawiający? 
 240.  Proszę omówić sytuacje, kiedy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawców wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia.
 241.  Proszę omówić trzy fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz wyjaśnić procedurę tzw. samooczyszczenia uregulowaną w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 242. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)– w jakich sytuacjach zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawca ma obowiązek złożyć ten dokument. Proszę wskazać termin złożenia tego dokumentu oraz cel jego składania. Proszę wyjaśnić, jakie czynności powinien wykonać zamawiający, gdy stwierdzi, że JEDZ nie został złożony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zawiera błędy.
 243. W jaki sposób, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem jest komputer dla obsługi biurowej zamawiającego, może brzmieć następująco – "przedmiotem zamówienia jest zakup komputera HP"?
 244.  Kiedy stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny i aukcję elektroniczną. Czy dialog technicznych i aukcja elektroniczna to tryby udzielenia zamówienia?
 245. Proszę, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, omówić sposób ustalania wartości zamówienia i znaczenie wartości zamówienia w zakresie wyboru trybu, sposobu publikacji ogłoszeń, terminu związania ofertą oraz terminów zastosowania środków ochrony prawnej. Jak obliczyć wartość zamówienia, gdy przedmiotem zamówienia jest udzielenie gminie X  kredytu, przy uwzględnieniu, że: okres kredytowania wynosi 4 lata, kwota kredytu w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, kiedy kwota kredytu wynosi 20 mln, a zamawiający na pewno wykorzysta pierwszą transzę w wysokości 5 mln zł?
 246. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych i jej funkcja w udzieleniu zamówienia publicznego. Jeżeli w postępowaniu o wartości poniżej progów unijnych termin składania ofert został wyznaczony na dzień 2 maja - postępowanie wszczęto 10 czerwca i zamawiający nie zmieniał terminu składania ofert - a zamawiający 23 czerwca otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy ma obowiązek udzielić wyjaśnień?
 247. Na jakich zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?
 248. Proszę omówić przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  Czy dopuszczalne jest w tym trybie dokonanie wyboru radcy prawnego, z którym zostanie zawarta umowa cywilnoprawna o świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rok. Łączne wynagrodzenie określone w umowie przekroczy równowartość 30 tys. euro.
 249. Proszę scharakteryzować tzw. procedurę odwróconą (art. 24aa Prawa zamówień publicznych). Kiedy procedura ta może być zastosowana?
 250.   Proszę omówić przetarg ograniczony jako tryb udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na dostawę energii elektrycznej?
 251.  Proszę omówić różnice między negocjacjami z ogłoszeniem, a dialogiem konkurencyjnym w świetle w ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy dopuszczalne byłoby udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem (wartość zamówienia powyżej tzw. progów unijnych), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty odrzucono z powodu rażąco niskiej ceny, a zamawiający w nowym postępowaniu nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia w sposób istotny?
 252. Kiedy, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, można zastosować negocjacje z ogłoszeniem, a kiedy negocjacje bez ogłoszenia? Czy dopuszczalne byłoby udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (wartość zamówienia powyżej tzw. progów unijnych), gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu ograniczonego wszystkie oferty odrzucono z powodu rażąco niskiej ceny, a zamawiający w nowym postępowaniu nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia w sposób istotny?
 253.  Proszę omówić możliwości zastosowania zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Podaj przykłady zamówień (stanów faktycznych), które uzasadniałyby zastosowanie tego trybu.
 254.  Instytucja wadium w świetle w ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy zamawiający uprawniony jest, aby wymagać w SIWZ od wykonawców wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej? Oceń sytuację: zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, który nie wniósł wadium. Czy postąpił prawidłowo?
 255.  Proszę omówić przesłanki odrzucenia oferty na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 256.  Proszę omówić tryb postępowania zamawiającego w przypadku stwierdzenia podejrzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Proszę wskazać rozłożenie ciężaru dowodu oraz konsekwencje stwierdzenia rażąco niskiej ceny.
 257. Proszę omówić obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.  Czy w przypadku podzielenia zamówienia na części zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie na wszystkie części?
 258. Konkurs w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Proszę podać przykłady, kiedy zastosowanie konkursu jest dopuszczalne. Czy można przeprowadzić konkurs, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie stroju służbowego dla pracowników urzędu gminy?
 259. Jawność dokumentów w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udostępniania umów. Co powinien zrobić zamawiający, gdy termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego upływa 10 maja 2015, a 5 maja 2015 jeden z wykonawców zawnioskował o podanie wartości szacunkowej zamówienia?
 260. Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 261.  W jakich przypadkach możliwa jest zmiana umowy o zamówienie publiczne, a kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 262. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów służbowych o wartości zamówienia 1 mln zł postanowienie SIWZ ustalające, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 100 tys. zł jest prawidłowe? Czy w przypadku wzrostu wynagrodzenia umownego zwiększeniu podlega także kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
 263. Jakie podmioty mogą korzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych? Przesłanki, tryb i terminy wnoszenia odwołania w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Proszę ocenić, czy uprawnione jest wniesienie odwołania w postępowaniu o wartości niższej od równowartości 30 tys. euro.
 264.  Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jakie podmioty i na jakich zasadach mogą uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym? Kto może wnieść sprzeciw, kto opozycję i w jakim terminie.
 265. Skarga do sądu w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych (terminy, podmioty uprawnione do wniesienia skargi, wysokość opłaty sądowej). Oceń sytuację: zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku oddalającego odwołanie dotyczące prawidłowości wyboru oferty najkorzystniejszej zawarł umowę z wybranym wykonawcą. Odwołujący wniósł skargę na orzeczenie KIO. Czy zamawiający był uprawniony do zawarcia umowy?

 

 

Źródło:

 

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r.
 

Data: 24.03.2017 10:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: aplikacja radcowska, kolokwium ustne 2017, prawo gospodarcze, pytania na kolokwium ustne
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.