Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo gospodarcze: Stowarzyszenie zwykłe

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

By ułatwić studentom naukę do egzaminów i kolokwiów, przygotowaliśmy opracowanie zagadnienia stowarzyszenia zwykłego. Poniższy skrypt przydatny będzie również wszystkim aplikantom.

Prawo gospodarcze: Stowarzyszenie zwykłe

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

 

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia i nie posiada osobowości prawnej. Z powodu braku osobowości prawnej stowarzyszeń zwykłych i niestosowania do nich przepisów o osobach prawnych na podstawie art. 331 KC, podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych związanych z działalnością stowarzyszeń zwykłych nie mogą być same te stowarzyszenia, lecz tylko ich członkowie (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1342/14).

 

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego

 

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Powyższe nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 

Regulamin działalności

 

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności również tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. W regulaminie działalności określa się również tryb wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje organu kontroli wewnętrznej, który zamierza powiadać stowarzyszenie zwykłe.

 

Zdolność sądowa i legitymacja procesowa

 

Stowarzyszeniu zwykłemu niewątpliwie przysługuje zdolność sądowa jako organizacji społecznej, jednak legitymację procesową, a zatem zdolność do czynności procesowych posiadają jedynie wszyscy członkowie tego stowarzyszenia. Natomiast przedstawiciel wskazany w regulaminie może reprezentować stowarzyszenie zwykłe, jeżeli pozostali członkowie stowarzyszenia upoważnią go do tego w należytej formie prawnej. Właściwym dokumentem, z którego wynikałoby upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez stowarzyszenie zwykłe, jest dokument podpisany przez wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego. Źródłem takiego upoważnienia nie można natomiast uznać regulaminu, jako dokumentu statuującego tylko powstanie stowarzyszenia zwykłego (zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 1444/13; wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt II OSK 2086/13).

 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej "ewidencją", dołączając:

 • regulamin działalności;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

 

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.


Reprezentacja

 

Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

Ograniczenia działalności stowarzyszenia zwykłego

 

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
 • zrzeszać osób prawnych;
 • prowadzić działalności gospodarczej;
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.


Środki na działalność stowarzyszenia zwykłego

 

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Podstawa prawna:
Art. 40, art. 41a, art. 42 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393).

 

Przeczytałeś artykuł? Sprawdź się! A, B czy C?

 

Pytanie:
W świetle przepisów obowiązującego prawa  legitymację procesową, a zatem zdolność do czynności procesowych posiada/posiadają:
A) stowarzyszenie – gdyż przysługuje mu zdolność sądowa jako organizacji społecznej;
B) wszyscy członkowie tego stowarzyszenia;
C) wyłącznie przedstawiciel wskazany w regulaminie działalności.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.