Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo handlowe: Spółka jawna w ogólności

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie poświęciliśmy tematyce prawa handlowego i zagadnieniu spójki jawnej. Poruszymy w nim nie tylko kwestię obowiązujących regulacji prawnych ale również zagadnienia, które stały się przedmiotem rozważań judykatury.

Prawo handlowe: Spółka jawna w ogólności

Definicja spółki jawnej

 

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

 

Forma umowy spółki

 

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wówczas umowa spółki jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.
Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.

 

Na marginesie warto także zwrócić uwagę na fakt, że w razie zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, w której wspólnik zobowiązał się do wniesienia tytułem wkładu własności nieruchomości, konieczne jest zawarcie - po zarejestrowaniu spółki - odrębnej umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki (zob. postanowienie SN z dnia  14 stycznia 2015 r., sygn. akt II CSK 85/14).

 

Firma spółki jawnej

 

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. j."

 

Obowiązkowe elementy umowy spółki jawnej

 

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  • przedmiot działalności spółki;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Powstanie spółki jawnej

 

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika

 

Cechą istotną spółki jawnej jest to, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Należy pamiętać, że powyższe nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

 

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki, którą statuują art. 22 § 2 i art. 31 KSH ma charakter osobisty, nieograniczony, solidarny ze spółką i z pozostałymi wspólnikami. Dotyczy ona wprawdzie cudzego długu, ale skoro ustawa (art. 22 § 2 KSH) czyni wspólnika odpowiedzialnym za taki dług spółki solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami, to wspólnik jest zarazem dłużnikiem wierzyciela spółki z tytułu długu, za który odpowiada. Z istoty solidarności wynika, że spółka jawna i jej wspólnicy są zobowiązani w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich tych podmiotów łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregoś z dłużników zwalnia pozostałych (zob. wyrok SN z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV CSK 503/15).

 

Zobowiązaniami spółki, za które ponoszą odpowiedzialność wspólnicy, są te zobowiązania, które spółka może zaciągać w ramach przyznanej jej zdolności (art. 8 KSH), która obejmuje stosunki zewnętrzne między spółką a kontrahentami, tj. zobowiązania wobec wierzycieli niebędących wspólnikami jak i wobec wierzycieli będących wspólnikami, gdy zobowiązania nie wynikają ze stosunku spółki (zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt VI ACa 1591/14).

 

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego

 

Prawo  i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik.

 

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
•    firmę, siedzibę i adres spółki;
•    przedmiot działalności spółki;
•    nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
•    nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

 

Wszelkie zmiany danych wymienionych wyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

 

Przekształcenie spółki cywilnej

 

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przed zgłoszeniem wspólnicy dostosują jednak umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników.

 

Podstawa prawna:
Art. 22, art. 23, art. 23(1), art. 24, art. 25, art. 25(1), art. 26 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578).

Data: 24.10.2016 10:21
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo handlowe, spółka jawna, umowa spółki, kodeks spółek handlowych, ksh
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.