Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej

5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Dzisiejsze opracowanie z prawa handlowego poświęcamy zagadnieniu przyczyn rozwiązania spółki partnerskiej. Polecamy je nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, ale również studentom prawa i – w szczególności - aplikantom, którzy już niebawem przystąpią do kolokwiów przeprowadzanych w ramach odbywanych aplikacji. Zagadnienie przyczyn rozwiązania spółki partnerskiej odpowiada bowiem treści pytania 18, przygotowanego przez KIRP na kolokwium ustne w 2016 roku dla aplikantów radcowskich II roku.

Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej

Definicja spółki partnerskiej

 

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co istotne, spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

 

Cechy partnerów

 

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 KSH lub w odrębnej ustawie. W świetle art. 88 KSH partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów:

 • adwokata,
 • aptekarza,
 • architekta,
 • inżyniera budownictwa,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy podatkowego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjnego, księgowego,
 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • lekarza weterynarii,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • tłumacza przysięgłego.

 

W formie spółki partnerskiej może być również wykonywana prywatna praktyka psychologiczna, co bezpośrednio wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

 

Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej 

 

W myśl unormowań art. 98 § 1 KSH, rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • jednomyślna uchwała wszystkich partnerów;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu;
 • prawomocne orzeczenie sądu.

 

W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń (zob. art. 98 § 2 KSH).

 

W art. 99 KSH wskazano natomiast zdarzenia, które nie powodują bezwzględnego rozwiązania spółki partnerskiej, ale umożliwiają jej kontynuację po spełnieniu określonych warunków. Owe zdarzenia to:

 • śmierć partnera;
 • ogłoszenie upadłości partnera;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.

 

Kwestia utraty uprawnień zawodowych

 

W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Po bezskutecznym upływie tego terminu uważa się, że partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego terminu. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. Na marginesie należy podkreślić, że pojęcie roku obrotowego nie jest równoznaczne z pojęciem roku kalendarzowego. Warto przypomnieć, że w samym Kodeksie spółek handlowych ustawodawca posługuje się pojęciami "rok obrotowy" i "rok kalendarzowy", tym samym przypisanie im tego samego znaczenia byłoby bez wątpienia sprzeczne z regułami wykładni oraz zasadą racjonalności ustawodawcy. 

 

Wejście spadkobiercy partnera do spółki

 

Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z uwzględnieniem art. 87 KSH. Tym samym umowa spółki może dopuścić do wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Warunkiem jest posiadane uprawnień do wykonywania wolnego zawodu. W doktrynie słusznie wskazuje się, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania wolnego zawodu może okazać się niewystarczający, jeżeli wolny zawód spadkobiercy nie będzie wiązał się z przedmiotem działalności danej spółki. Uprawnienia muszą być więc zawodowo tożsame z tymi, które realizował zmarły partner (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 101 KSH [w:] Komentarz do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2016).

 

Podstawa prawna:
Art. art. 86, art. 87, art. 88, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030).
Art. 18 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763).

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.