Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Nowelizacja KPC: Co zmieni się w procedurze cywilnej po 1 marca 2020 roku?
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Sesja przedaplikacyjna: przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

5/5 z 41 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Aby pracownik mógł skorzystać z przysługujących mu praw, niezbędne jest aby podjął odpowiednie działania w konkretnym terminie. Jak większość praw, także i te wynikające ze stosunku pracy, ulegają przedawnieniu. W ramach powtórki przed egzaminem wstępnym, przybliżmy nieco bardziej to zagadnienie.

Sesja przedaplikacyjna: przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Roszczenia pracownicze

 

Prawo pracy przewiduje szereg uprawnień pracowniczych, które w praktyce mogą doprowadzić do uzyskania słusznego odszkodowania, czy nawet umożliwić powrót do pracy niesłusznie zwolnionej osoby. Z drugiej strony przepisy w niektórych sytuacjach chronią samych pracodawców przyznając im także różnorakie uprawnienia. Cechą wspólną roszczeń z materii prawa pracy jest jednak to, że podlegają one zasadniczo tym samym zasadom dotyczącym przedawnienia.

 

Podstawowy termin przedawnienia roszczeń

 

Podstawowa regulacja powyższej instytucji znajduje się w art. 291 Kodeksu pracy. Zgodnie z powyższym przepisem, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu pracy
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Nauka to pokarm dla rozumu."

 

Z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, że umyślne wyrządzenie przez pracownika szkody skutkuje obowiązkiem stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń pracodawcy. Zgodnie z art. 118 KC, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

Skracanie i przedłużanie terminów

 

Pamiętajmy, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną, natomiast roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

 

Art. 292 KP stanowi, że roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia - zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r. (sygn. akt I PKN 622/00), zrzeczenie się korzystania z przedawnienia wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia. Pamiętajmy jednocześnie, że po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia

 

Powtórz sPrawnie, skutecznie i przyjemnie zagadnienia z Kodeksu cywilnego
zaloguj się lub zarejestruj »

P.S. Podobno: " Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się."

 

Na zakończenie warto przypomnieć, że bieg przedawnienia przerywa się:

 

  • przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  • przez uznanie roszczenia.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono co do zasady na nowo.

 

Podstawa prawna:
[art. 291, art. 292 k.p. (Dz.U. z 2014 r. Nr 1502 j.t.)]
[art. 118 k.c. (Dz.U. z 2014 r. nr 121 j.t.)]

Data: 27.04.2015 07:55
Autor/źródło: Rodzeń Rafał
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, roszczenia ze stosunku pracy, prawo pracy, aplikacja, egzamin wstępny
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.