Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Reforma prawa procesowego:Sędziowie pokoju nie będą prawnikami
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wykaz aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r. Będą one stanowić podstawę prawną pytań na teście wstępnym, którego termin planowany jest na wrzesień.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

 

 1.  ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 18. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 20. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 21. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 23. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 29. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 30. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 32. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 33. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 35. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 36. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 37. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 38. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 39. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 40. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 41. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 42. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 43. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 44. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 45. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 46. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 47. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 48. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 49. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 50. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 51. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 52. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 53. ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 54. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 55. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 56. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

 

 


Źródło:

Oficjalna strona MS.
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.