Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Mediator w postępowaniu administracyjnym

0/5 z 0 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Jej celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Mediator w postępowaniu administracyjnym

Kto może być mediatorem w postępowaniu administracyjnym?

 

Mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, w szczególności mediator wpisany na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego.

 

W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie jest uczestnikiem mediacji, mediatorem może być wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego.

 

Mediatorem nie może natomiast być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie.

 

Obowiązek zachowania bezstronności przez mediatora

 

Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji i niezwłocznie ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności. Mediator ma obowiązek odmówić przeprowadzenia mediacji w przypadku wątpliwości co do jego bezstronności i niezwłocznie zawiadamia o tym uczestników mediacji oraz organ administracji publicznej, jeżeli nie jest on uczestnikiem mediacji.

 

Zadanie mediatora doprowadzenia do polubownego rozwiązania sporu

 

Mediator prowadzi mediację, dążąc do polubownego rozwiązania sporu. Czyni to poprzez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych.

 

Zapoznanie się mediatora z aktami sprawy

 

Mediator zapoznaje się z aktami sprawy i ma prawo sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.

 

 

Sporządzenie protokołu z przebiegu mediacji

 

Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. Protokół z przebiegu mediacji zawiera:

  1. czas i miejsce przeprowadzenia mediacji;
  2. imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy (siedziby) uczestników mediacji;
  3.  imię i nazwisko oraz adres mediatora;
  4. dokonane ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy;
  5. podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

Mediator ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć protokół z przebiegu mediacji organowi administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego protokołu uczestnikom mediacji.

 

Podstawa prawna:
Art. 96f, art. 96g, art. 96i, art. 96m, art. 96k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.