Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Przesunięto termin prawniczych egzaminów zawodowych i egzaminu uzupełniającego na aplikację sędziowską
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

1 czerwca weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadziła szereg zmian w procedurze administracyjnej. Jedną z tych zmian jest uregulowanie w k.p.a. instytucji mediacji w postępowaniu administracyjnym.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Sprawy, w których mediacja znajdzie zastosowanie

 

Mediacja w postępowaniu administracyjnym może być przeprowadzona w każdym przypadku, o ile charakter sprawy na to pozwala (art. 96a § 1). Mediacja może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:

  1. w sprawach, w których występuje wielość stron,
  2. w sprawach, w których może być zawarta ugoda,
  3. w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji),
  4. w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji; organ będzie wówczas stroną mediacji (zob. szerzej: A. Szpor, Mediacja w prawie administracyjnym [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, wyd. Wolters Kluwer 2014).

 

Uczestnicy mediacji

 

Mediacja administracyjna jest dopuszczalna zarówno między stronami postępowania (tj. w układzie horyzontalnym), jak i między stronami postępowania a organem administracji publicznej, przed którym postępowanie się toczy (tj. w układzie wertykalnym). Trzeba przy tym podkreślić, że w mediacji mogą uczestniczyć tylko te strony, które pozostają w sporze (bierność innych stron nie powinna uniemożliwiać przeprowadzenia mediacji i rozwiązania kwestii spornych).

 

Ze względu na fakt, że w układzie horyzontalnym organ administracji jest także uczestnikiem mediacji, nowa regulacja posługuje się pojęciem „uczestnik mediacji”, w odróżnieniu od pojęcia „strona” w rozumieniu art. 28 k.p.a. Pojęcie „uczestnik mediacji” wyjaśnia art. 96a § 4 k.p.a. Wedle jego treści uczestnikami mediacji mogą być organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo strony postępowania.

 

Cel mediacji i jej dobrowolność

 

Zgodnie z art. 96a § 3 k.p.a., celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym poprzez wydanie decyzji administracyjnej albo zawarcie ugody. Mediacja może stanowić istotny element postępowania wyjaśniającego, w szczególności w sprawach skomplikowanych (np. ustalenie warunków zabudowy albo wydanie pozwolenia na budowę zwłaszcza w przypadku dużych i kontrowersyjnych społecznie inwestycji infrastrukturalnych, ustalenie dopuszczalnego sposobu użytkowania obiektu budowlanego), może mieć także charakter prewencyjny (uniknięcie skierowania sprawy do sądu administracyjnego poprzez wyjaśnienie przesłanek i podstawy prawnej rozstrzygnięcia).

 

Mediacja jest dobrowolna. Inicjatywa przeprowadzenia w sprawie mediacji może nastąpić na wniosek strony albo z urzędu (art. 96b k.p.a.). Wystąpienie z inicjatywą poddania sprawy mediacji przez organ nie narusza zasady dobrowolności, bowiem strony będą miały prawo podjęcia decyzji o tym, czy chcą, aby mediacja w ogóle w sprawie została przeprowadzona, tj. wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na mediację. Zakłada się, że przed wydaniem postanowienia o skierowaniu do mediacji organ zawiadomi na piśmie strony postępowania oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1 k.p.a., jeśli nie zajął on jeszcze stanowiska w sprawie, o możliwości przeprowadzenia mediacji, zwracając się równocześnie do stron oto, aby przedstawiły swoje zdanie w przedmiocie zgody na mediacje, tj. wyraziły zgodę lub jej brak (art. 96b § 3 k.p.a.). W braku zgody którejkolwiek strony, mediacja nie zostanie przeprowadzona. Nie zostanie przeprowadzona także wówczas, gdy strona nie wypowie się w ogóle w wyznaczonym terminie co do mediacji. Powyższe wyklucza domniemaną zgodę na mediację.

 

Aby zgoda na mediacje została podjęta w pełni świadomie, w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 96b § 1 k.p.a., organ powinien zawrzeć także wyjaśnienie dotyczące podstawowych zasad mediacji. W szczególności chodzi o informacje dotyczące dobrowolności mediacji, w tym prawa przerwania mediacji na każdym ich etapie (także w przypadku utraty zaufania do mediatora) bez negatywnych konsekwencji, prawa swobodnego wyboru osoby mediatora, zasad ponoszenia kosztów mediacji i sposobu ich pokrycia. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji, organ administracji wyda postanowienie o skierowaniu do mediacji (art. 96d k.p.a.). Mając na uwadze fakt, że zasadnicze ustalenia co do mediacji (zgoda na mediacje i ustalenie mediatora) podejmują strony, ustawa nie przewiduje zaskarżalności postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.

 

 

Wyłączenie jawności mediacji

 

Mediacja nie jest jawna. Mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu, z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole z przebiegu mediacji.

 

Podstawa prawna:
Art. 96a, art. 96b, art. 96c, art. 96d, art. 96i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).


Pytania kontrolne:

 

1.    Mediacja administracyjna jest dopuszczalna:
A.    zarówno w układzie horyzontalnym, jak i w układzie wertykalnym
B.    tylko  między stronami postępowania a organem administracji publicznej, przed którym postępowanie się toczy
C.    wyłącznie w postępowaniu sądowo administracyjnym

 

2.    Kodeks postępowania administracyjnego:
A.    przewiduje zaskarżalność postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji
B.    nie przewiduje zaskarżalności postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji
C.    dopuszcza przeprowadzenie mediacji w braku zgody którejkolwiek ze stron.

 

3.    Mediacja:
A.    może stanowić istotny element postępowania wyjaśniającego, w szczególności w sprawach skomplikowanych
B.    nie jest dobrowolna, gdyż może nastąpić  z urzędu
C.    jest dopuszczalna wyłącznie między stronami postępowania

 

Odpowiedzi:
1 –a; 2-b; 3-a.

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.