Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo samorządu terytorialnego: Zakres właściwości rady powiatu

5/5 z 1 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Zakres jej właściwości określa ustawa o samorządzie powiatowym.

Prawo samorządu terytorialnego: Zakres właściwości rady powiatu

Uwagi ogólne

 

Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.

 

Wyłączna właściwość rady powiatu

 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1)    stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;

 

2)    wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

 

3)    powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;

 

4)    stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;

 

5)    uchwalanie budżetu powiatu;

 

6)    rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;

 

7)    podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;

 

8)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 

a.    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,

 

b.    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 

c.    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 

d.    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

 

e.    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

 

f.    tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

 

g.    tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

 

h.    współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

 

i.    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;

 

9)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym;

 

10)    określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

 

11)     podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;

 

12)    uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

 

13)     uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

 

14)    przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

 

15)     dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;

 

16)    podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;

 

17)    podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

 

18)    podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 

Podejmowanie uchwał przez radę powiatu

 

Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
Podejmowanie uchwał jest wyrazem mechanizmów demokratycznych. W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisu, który zezwalałby na ustalenie innego trybu głosowania, niż wskazany wyżej (zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia  21 września 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 550/10; wyrok WSA w Warszawie z dnia  8 czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 642/10).

 

Podstawa prawna:
Art. 9, art. 12, art. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm). 

wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.