Załóż bezpłatne konto Zaloguj się Zaloguj się przez Facebooka
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Ogłoszono o wolnych stanowiskach w sądach powszechnych
Z ostatniej chwili...
Sonda Na którą aplikację się wybierasz?

Prawo administracyjne: Wojewódzkie sądy administracyjne w pytaniach i odpowiedziach

3.5/5 z 2 ocen.
(kliknij w gwiazdkę aby ocenić)

Przygotowujesz się do egzaminu z prawa administracyjnego? A więc specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy poniższe opracowanie. Przedmiotem dzisiejszych „Pytań i odpowiedzi” uczyniliśmy wojewódzkie sądy administracyjne.

Prawo administracyjne: Wojewódzkie sądy administracyjne w pytaniach i odpowiedziach

Na czym polega domniemanie właściwości WSA?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych koncentrują się zatem na kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące do jej wydania nie jest obciążone wadami uzasadniającymi uchylenie rozstrzygnięcia (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 988/13).

 

Wskaż zasady tworzenia WSA

 

Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów.

 

Opisz strukturę organizacyjną WSA

 

Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydziałem w wojewódzkim sądzie administracyjnym kieruje prezes lub wiceprezes sądu albo wyznaczony sędzia.

 

 

 

Jaki jest skład WSA?

 

W skład wojewódzkiego sądu administracyjnego wchodzą: prezes sądu, wiceprezes sądu lub wiceprezesi sądu, sędziowie i asesorzy sądowi. Liczbę sędziów, wiceprezesów sądu i asesorów sądowych w wojewódzkim sądzie administracyjnym określa Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Jakie wyróżniamy organy WSA?

 

Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są:

 • prezes sądu,
 • zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, zwane "zgromadzeniem ogólnym",
 • kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego, zwane "kolegium sądu".

 

Jakie są podstawowe kompetencje prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego?

 

Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie.

 

Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie administracji sądowej jest organem podległym Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Jakie są zasady powołania prezesa i wiceprezesów WSA?

 

Na wstępie należy wskazać, że prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego zastępuje wiceprezes sądu lub wyznaczony sędzia.

 

Prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu. Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia kandydata właściwemu zgromadzeniu ogólnemu, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może powołać prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego bez opinii. W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążąca. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiaru powołania sędziego na stanowisko prezesa sądu, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu, nie wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.

 

Prezes i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym są powoływani na okres pięciu lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje.

 

Jakie są zasady odwołana  prezesa i wiceprezesów WSA?

 

Prezes i wiceprezes sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym mogą być odwołani przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w toku kadencji w przypadku:

 • rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
 • gdy dalszego pełnienia funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

 

Odwołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym następuje po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Krajowej Rady Sądownictwa. W przypadku niewydania opinii w terminie miesiąca od przedstawienia zamiaru odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu, uważa się, że opinia jest pozytywna. W przypadku złożenia w toku kadencji przez prezesa albo wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym rezygnacji z pełnionej funkcji, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołuje go bez zasięgania opinii, o której mowa wyżej.

 

Opisz zgromadzenie ogólne WSA

 

Zgromadzenie ogólne składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego. W zgromadzeniu ogólnym mogą uczestniczyć asesorzy sądowi, bez prawa udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.

 

Zgromadzenie ogólne:

 • rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
 • przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • ustala skład liczbowy kolegium sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 • wybiera spośród członków zgromadzenia ogólnego dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 • zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 • rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.

Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.


Jakie są kompetencje kolegium WSA?

 

Kolegium sądu:

 • ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym;
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów lub asesorów sądowych;
 • rozpatruje sprawy przedstawiane zgromadzeniu ogólnemu;
 • rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy.

 

Na marginesie wskażmy, że kadencja kolegium sądu trwa trzy lata, a przewodniczącym kolegium sądu jest prezes sądu.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 16, art. 17, art. 18, art. 19,. art. 20, art. 21, art. 21a, art. 22, art. 24, art. 25 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.2016.1066).

 

A na koniec pytanie.

 

W świetle obowiązującego prawa, uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych koncentrują się m.in. na:

 

A) kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, przy czym polega ona m.in. na ocenie, czy organ dokonał prawidłowych ustaleń co do obowiązywania zaskarżonej normy prawnej, czy dokonał właściwej jej interpretacji oraz czy ustalił prawidłowo stan faktyczny sprawy.

 

B) badaniu zaskarżonych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego pod kątem celowości czy racjonalności przyjętych w nich rozwiązań.

 

C) kontrolowaniu tego, czego w zaskarżonym akcie nie ma oraz uzupełnianiu dostrzeżonych braków tych aktów, z uwagi na fakt, że rola sądu administracyjnego sprowadza się do badania (korygowania) działania lub zaniechania organów administracji publicznej.

Data: 09.01.2017 08:00
Autor/źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo, Aplikacje, Studia, Powtórki do egzaminów
Słowa kluczowe: prawo administracyjne, Wojewódzki Sąd Administracyjny, prezes WSA, kolegium WSA
wydrukuj

WASZE KOMENTARZE

® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.